Marknaden underskattar det pågående strukturella skiftet inom försäkringsbranschen, där traditionella affärsmodeller utmanas av digitala aktörer. Greater Than har utvecklat självlärande algoritmer baserade på artificiell intelligens (AI), som i kombination med olika mätmetoder skapar ett individuellt ”digitalt DNA” för bilförare. Bolaget ingår i den nya InsurTech-vågen med potential att förändra den traditionella försäkringsbranschen. De senaste månaderna har Greater Than inlett samarbeten med flera försäkringsbolag, både i och utanför Sverige. Redan vid en mindre marknadsandel kan Greater Than generera betydande intäkter.

Finansiella Scenarier

Bullcase

Greater Than bedöms de närmaste åren ha förutsättningar för att växa på en stor marknad. I ett bull-scenario antas fmarknadsandelen för Enerfy Car Insurance i Sverige växa från 1,3 % till 13 % under en given femårsperiod. För respektive år motsvarar det en ökning med 30 % mot tidigare angivet basscenario (sida 10 i analysen). Det drivs av att marknaden är så pass omfattande och det kan antas finnas flera försäkringsbolag som vill digitalisera sina erbjudanden. Med tidigare vald ingångsvärden för respektive användare (läs i analysen), så skulle följande potentiella intäkter uppgå till 300 miljoner år 1 och 2,4 miljarder år 5. Utöver Enerfy Car Insurance finns andra möjliga värdedrivare. På senare tid har aktörer liknande Greater Than förvärvats, t.ex. Automatic som nyligen förvärvades för ca 115 MUSD (Automatic Labs omsätter ca 0,8 MUSD). Det kan tänkas att det finns köpare som dels är intresserade av försäkringsdelen, dels Bolagets databas och teknologi. Ett utökat produktsortiment, t.ex. fler white label-produkter och licensbaserade affärer är också potentiella värdedrivare. Dessa produktområden har stor skalbarhet och höga bruttomarginaler och är intressanta att följa utvecklingen av. Även produkter adresserade mot företag kan bidra till ökat värde.

Bearcase

I ett bear-scenario har Greater Than svårigheter att ta marknadsandelar och uppvisar lägre tillväxt än planerat. Anledningarna kan dels vara bolagsspecifika, dels externa. Till exempel kan försäkringsbranschens förändringsfas vara trögrörligare än väntat. Skulle dessutom konkurrensen från andra aktörer visa sig mer påtaglig kan det begränsa Bolagets möjlighet att växa. Vid försenad tillväxt kan extern finansiering krävas, t.ex. i form av nyemission eller krediter. I samband med redovisningen av både Q1 och Q2-rapporten 2017 guidar Greater Than om ökade kostnader relaterade till försäljning, marknadsföring och personal. Dessa kostnader kommer således vara viktiga att bevaka framgent. Senaste sex månaderna har Bolagets burn rate i genomsnitt uppgått till ca 1,6 MSEK/månad. Korrigeringar har då gjorts för den spridningsemission om 5,6 MSEK (före emissionskostnader) som genomfördes under Q2-17. Utgående kassa i juni 2017 uppgår till 6,6 MSEK. Till den sista augusti har två månader fortlöpt och skulle det antas att Bolagets burn rate fortsatt uppgått till 1,6 MSEK/månad innebär det en estimerad kassa per den sista augusti om ca 3,4 MSEK. Med bibehållen burn rate om 1,6 MSEK/månad skulle Greater Thans kassa, allt annat lika, vara slut i november 2017. Greater Than kan komma att behöva extern kapital, t.ex. i form av nyemission, under senare höst 2017. För investerare kommer det därför vara viktigt att bevaka hur kapitalnivåerna i bolaget förhåller sig framöver.

3
Value Drivers
4
Quality of Earnings
3
Risk Profile
3
Quality of Management

Avser bredda sitt nätverk av distributörer under 2017

Avser bredda sitt nätverk av distributörer under 2017. Greater Than har ingått flera samarbeten med försäkringsaktörer, både i och utanför Sverige. I samband med redovisad Q2-rapport kommunicerar Bolaget att de avser knyta fler distributörer under H2-17.

Gynnsam marknadstrend och starkt intresse för Greater Thans teknik. Den digitala utvecklingen av samhället förändrar den traditionella försäkringsbranschen och flera institut, t.ex. McKinsey, Accenture m.fl., menar att försäkringsbolag snabbt måste förändra sig. Parallellt ökar intresset för InsurTech där riskkapitalister globalt investerade 1,7 mdUSD 2016.

Adresserar en marknad med miljontals potentiella användare. Med Enerfy Car Insurance adresserar Greater Than 100 miljoner potentiella användare bara i Europa. Bolaget ser även potential i USA och Kina. Redan vid en mindre marknadsandel kan Greater Than generera betydande intäkter.

En redan omfattande databas med god teknikhöjd resulterar i ett first-mover advantage. Greater Than har samlat data i över 14 år och har, enligt Bolaget, en av de största databaserna i världen med körstatistik. Den stora datamängden i kombination med god teknikhöjd ger Greater Than ett försprång mot konkurrenter. Skalbarheten i plattformen möjliggör även lansering av andra produkter, t.ex. white label-produkter och licensbaserade affärer.

En framtid med både möjligheter och utmaningar. Trots pågående förändring är den traditionella försäkringsbranschen trögrörlig, vilket på kort sikt leder till utmaningar för Bolaget. Den potentiella tillväxten kan därför ta längre tid än väntat, vilket skulle påverka Bolagets finansiella ställning.

Greater Than AB (”Greater Than” eller ”Bolaget”) är ett marknads- och teknikbolag som har utvecklat självlärande algoritmer baserade på artificiell intelligens (AI), som i kombination med olika mätmetoder skapar ett individuellt ”digitalt DNA” för bilförare. Den tekniska plattformen benämns som Enerfy, vilken möjliggör att analysera en bilförares risk, med en sådan precision att en bilförsäkring kan prissättas per strata och till förväntat skadeutfall.

 

Denna analys är en så kallad uppdragsanalys. Detta innebär att Analyst Group har mottagit betalning för att göra analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva. Analytiker äger inte aktier i bolaget.