GHUS är ett byggbolag som är inriktat på utveckling och byggnation av bostäder. Småhus är den dominerande produkten. Bolaget är indelat i verksamhetsområdena Projektutveckling, Styckehus och Övrigt. Verksamheten är fokuserad mot den svenska marknaden.

Finansiella Scenarier

Bullcase

I bullscenariot drivs omsättningstillväxten av den höga underliggande efterfrågan och gynnsamma makrofaktorer. Vidare estimeras en förbättrad EBIT-marginal till följd av satsningen mot flerbostadshus, där marginaler är högre. Handlas i bullscenario till EV/EBIT 7,89x för Q3 2017E, motiverar 35 % uppsida. För Q3 2016 R12 var omsättningen 858,7 MSEK, vilket innebär en omsättningsökning på 35,9 %. För Q3 2017E R12 estimeras att tillväxten stabiliseras kring 17 % vilket är i linje vad GHUS haft historiskt under högkonjunktur. Det innebär bolaget når samma omsättning som senaste högkonjunkturen 2007. Omsättningstillväxten drivs till stor del av den höga underliggande efterfrågan. EBITmarginalen för Q3 2016 R12 var 5,46 %, vilket är nära den toppnotering på 5,64 % som bolaget hade 2007. För Q3 2017E R12 estimeras en EBIT-marginal på 6,2 % vilket motsvarar toppnoteringen 2007 korrigerat för den ökade andelen av de mer lönsamma segmentet projektutveckling i relation till omsättningen. Med en EV/EBIT på 7,89x för Q3 2017E anses värderingen attraktiv givet bolagets höga tillväxt och stigande marginaler. I dagsläget handlas GHUS till EV/EBIT på 10,59x Q3 2016, vilket ger en uppsida på 35 %.

Bearcase

I bearscenariot avtar omsättningstillväxten till följd av att efterfrågan på GHUS produkter minskar på grund av ökad konkurrens och stigande räntor. Vidare leder ökade personalkostnader till lägre EBIT-marginal. Handlas bearscenario till EV/EBIT 12,12x för Q3 2017E, motiverar 13 % nedsida. För Q3 2017E R12 estimeras omsättningstillväxten nå 5 %, vilket är i linje vad GHUS haft historiskt under år där reporäntan varit i intervallet 0 – 2 %. För Q3 2017E R12 estimeras en EBIT-marginal på 4,5 % till följd av stigande personalkostnader och sämre marginaler inom segmentet styckehus. Vidare leder ökad konkurrens inom projektutveckling till att andelen av segmentet projektutveckling fortsätter på samma nivå som Q3 2016 R12. Med en EV/EBIT på 12,12x för Q3 2017E anses värderingen hög givet bolagets nuvarande värdering och försämrade makrofaktorer. Skulle marknadsklimatet förändras och GHUS inte når önskad tillväxt estimeras nedsidan till 13 %, vilket ger en relativt attraktiv risk-reward. Det får vidare ses osannolikt att makrofaktorer förändras under 2017 med hänvisning till tidigare nämnda prognoser från Boverket och Riksbanken.

2
Value Drivers
1
Quality of Earnings
3
Risk Profile
3
Quality of Management

Götenehus - Gynnsamma makrofaktorer tyder på fortsatt tillväxt

Hög underliggande efterfrågan och gynnsamma makrofaktorer. Enligt Boverkets prognoser bedöms nyproduktionen av bostäder behöva öka med ca 45 000 bostäder per år för att tillgodose behovet, vilket är en fördubbling gentemot 2015 års siffror. Vidare bedömer Riksbanken att reporäntan är på låga nivåer fram till 2020. Sammantaget förväntas detta driva Götenehus (GHUS) omsättningstillväxt och för kommande 12 månader estimeras tillväxten uppgå till 17 %.

Förbättrad EBIT-marginal Q3 2017E till följd av satsningen mot flerbostadshus, där marginalerna är bättre. Detta i kombination med ökad omsättning gör att EBIT-marginalen förväntas öka till 6,2 %.

Handlas till EV/EBIT 7,89x i ett bullscenario för Q3 2017E, vilket motiverar 35 % uppsida. Härrörande från högt underliggande behov och optimistiska byggprognoser. Skulle marknadsklimatet förändras och GHUS inte når önskad tillväxt bedöms nedsidan till 13 %, vilket ger en attraktiv risk-reward.

Nyrekryteringar och ökning av exploateringsmark.  Detta indikerar att bolagets marknadstro är god och att bolaget förbereder för ökade volymer under Q4 och 2017. Vidare har EBIT per anställd förbättrats 2016, samtidigt som att antalet medarbetare ökat, vilket indikerar att bolagets nya inriktning kan öka lönsamheten ytterligare.