GomSpace utvecklar nanosatelliter och är ett av de ledande företagen inom branschen. Bolagets huvudsakliga intäktskällor kan delas upp i fyra kategorier: Delsystem,  Nyttolaster, Kompletta plattformar och Kompletta system. Bolaget uppskattar att de i dagsläget har en marknadsandel om ca 15 % på en marknad där de 5 största aktörerna tillsammans innehar 75 % av total marknad.

 

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett bullscenario når GomSpace sina finansiella mål om att omsätta 800 MSEK 2021 med en bruttomarginal på 69 %. Genom att ligga i framkant gällande FoU (Forskning och Utveckling) har GomSpace i ett bullscenario stora möjligheter att fortsatt växa lönsamt och erövra ytterligare marknadsandelar från konkurrenter.

Bearcase

I ett bearscenario träder kapitalstarka konkurrenter in på marknaden och försvårar möjligheterna för GomSpace att ta marknadsandelar. Detta resulterar i att GomSpace i högre utsträckning måste konkurrera med pris på bekostnad av marginaler.

5
Value Drivers
1
Quality of Earnings
2
Risk Profile
3
Quality of Management

Gomspace: Nanosatellitföretaget börsintroduceras

Förväntad CAGR om 69,3 % fram till 2021 givet uppnådda mål. Skulle GomSpace nå sitt mål om att omsätta 800 MSEK 2021, kommer bolaget växa med i genomsnitt 69,3 % per år.

Stark underliggande marknadstillväxt. Satellitmarknaden som helhet har sedan 2005 växt med en CAGR om 9,6 % samtidigt som nanosatellitmarknaden väntas växa kraftigt framöver. Enligt bedömare väntas antalet uppskjutna nanosatelliter öka från 145 under 2015 till 575 under 2022.

Uppsida om 120 % mot alternativinvesteringar. GomSpace handlas vid notering till ett EV/S om 5,2, vilket innebär en uppsida om 120 % vid en uppvärdering mot genomsnitt för utvalda alternativ-investeringar.

EV/EBIT om 1,75 vid uppnådda mål och estimat 2021. Skulle bolaget nå sitt omsättningsmål samtidigt som kommande satsningar på effektiviseringar av produktion resulterar i högre marginaler, nås ett EV/EBIT om 1,75 2021.  Detta får trots relativt hög marknadsrisk anses som mycket attraktivt.