GomSpace, ett företag med danskt ursprung, grundades 2007 och har senaste fem åren växt kraftigt med en årlig tillväxttakt om ca 75 %. GomSpace tillverkar nanosatelliter (s.k. kubsatelliter) som mäter 10^3 cm, verksamma mellan 500 – 800 kilometers höjd. Till en tusendel av kostnaden jämfört med konventionella satelliter kan GomSpaces nanosatelliter ligga i framkant på marknaden i och med möjligheterna deras nanosatelliter skapar genom dess relativa värde. GomSpace satelliter kan användas inom flera områden, t.ex. spårning av fartyg och flygplan, försvar- och säkerhetslösningar, fjärranalys m.m.

Finansiella Scenarier

Bullcase

Skulle GomSpace värderas till P/S 5, på 2021 års prognos, innebär det en värdering om 3,7 mdSEK. Givet en diskonteringsränta om 10 %, vilket reflekterar den tidsrisk som finns av händelser som ligger flera år bort, ger det en värdering idag om 97 kr/aktie, vilket är en uppsida om ca 15 % från stängningskursen 2017-09-12. Valet av målmultipel samt diskonteringsränta är avgörande faktorer. Sedan pressmeddelandet (2017-09-01) angående avsiktsförklaring med Airbus om flygövervakning har GOMX-aktien stigit med ca 45 %. En nybliven investerare får därmed avgöra tajming vid eventuellt köpbeslut. Utöver Base-scenariot antas GomSpace leverera ytterligare 300 satelliter till 2021, vilket innebär totalt 1000 levererade satelliter mellan perioden 2018-2021. I genomsnitt motsvarar det 250 satelliter per år. Givet en prisbild om ca 2,8 MSEK per satellit, plus redan kommunicerade orders med angivet ordervärde, prognostiseras omsättningen till följande i ett Bull-scenario (Se graf i analys för förtydligande) GomSpace omsätter då 957 MSEK år 2021 vilket är 28 % över prognostiserat Base-scenario och en CAGR om 78 %. Givet samma förhållande mellan övriga kostnadsposter som tidigare angivet Base-scenario, utvecklas EBIT enligt följande (Se graf för förtydligande) GomSpace värderas då idag till P/S 2,4 på 2021 års prognos. Vid en målmultipel om P/S 5 och en diskonteringsränta på 10 %, motsvarar det ett värde per aktie om 125 kr i ett Bull-scenario. Tabeller och grafer i analysen förtydligar resonemanget.

Bearcase

GomSpace antas leverera färre lösningar för nanosatelliter och antalet levererade satelliter kommande fem åren är lägre än i angivna Base- och Bull-scenarion. Anledningen kan tänkas vara att organisationen inte har tillräcklig kapacitet för att hantera ordervolymen. I ett Bear-scenario levererar GomSpace befintliga kommunicerade orders, samt ingår med sina lösningar i uppskjutandet av ytterligare 200 nanosatelliter. Totalt antal uppskjutna nanosatelliter mellan 2018-2021 blir då 400 st. (100 i snitt per år). Det skulle innebära att GomSpace fortfarande växer och år 2021 omsätter 413 MSEK, vilket dock är en minskning med 45 % gentemot prognostiserat Base-scenario. Med en diskonteringsränta om 10 % och målmultipel om P/S 5 ger det ett värde per aktie om 54 kr. Som en konsekvens av lägre orderingång förväntas GomSpace inte tillsätta ny personal i samma omfattning. Skulle Bolaget uppvisa en årlig anställningsökning med 17 % (10 % lägre än i ett basscenario), uppgår antalet anställda till 250 år 2021. Ett negativt resultat kommer belasta kassaflödet och om inte övriga delar från rörelseverksamheten väger upp kan GomSpace bli tvungna att söka extern finansiering, t.ex. genom nyemission eller lån. GomSpace har växt kraftigt och senaste året har Bolaget gjort stora investeringar för att kunna möjliggöra fortsatt tillväxt, något som pressat ned lönsamheten och kassaflödet. I samband med noteringen juni 2016 inbringade GomSpace ca 125 MSEK via en nyemission och i april 2017 emitterades 1,75 miljoner aktier i en private placement som inbringade 95 MSEK före transaktionskostnader. Under de första sex månaderna 2017 uppgick GomSpaces burn rate till 12,6 MSEK/mån och under Q2-17 var motsvarande siffra 9,2 MSEK/mån. Alla värden har justerats för poster hänförliga till nyemission. Utgående kassa under juni 2017 var 87,9 MSEK. Tills den sista augusti har två månader fortlöpt och beroende på tillämpad burn rate (12,6 MSEK eller 9,2 MSEK per månad), uppgår kassan till mellan 62,6 MSEK och 69,5 MSEK per den sista augusti. Följande är en illustration av GomSpaces likvida medel givet två olika scenarion av burn rate, vilka båda baserar sig på observationer från H1-17 Tabeller och grafer i analysen förtydligar resonemanget.

4
Value Drivers
1
Quality of Earnings
3
Risk Profile
4
Quality of Management

  • Nanosatelliter sänker inträdesbarriärerna på marknaden

Konventionella satelliters storlek och kapitalkrav har länge inneburit höga inträdesbarriärer på marknaden. Nanosatelliter möjliggör en väsentligt lägre kostnadsmassa för rymdbaserade tillämpningar, vilket ger många aktörer nya finansiella förutsättningar. Det gör att nya applikationsområden öppnas upp inom rymdteknik.

  • Rymdbaserad IoT växer

Internet of Things (IoT) har resulterat i att nya applikationsområden för fordon, hem, övervakning, tillverkning m.m. växer fram. McKinsey (2015) spår att den globala marknaden för IoT, med allt det omfattar, kan värderas till 11 biljoner USD 2025. Även rymdteknik och nanosatelliter kan ha en plats i denna marknad, där sammankoppling av enheter via satelliter kan resultera i nya användningsområden för flera branscher. Dessa marknadsförutsättningar gynnar GomSpace.

  • Marknadsandel om 15 % och ett first mover advantage

GomSpace tillhandahåller delkomponenter och hela system till en tusendel av kostnaden jämfört med konventionella satelliter. Affärsmodellen är bevisad och GomSpaces aktuella marknadsandel, enligt en investerarpresentation från juni 2017, uppgår till 15 %. Det kan argumenteras för att Bolaget har skapat sig ett first mover advantage och att affärsklimatet fortfarande kan liknas vid ett blue ocean.

  • Potentiellt 15 % uppsida i ett Base-scenario

Vid en omsättning på ca 750 MSEK 2021 i ett Base-scenario, en målmultipel om P/S 5 och en diskonteringsränta om 10 %, ska GomSpace värderas till 97 kr per aktie. Det motsvarar en potentiell uppsida om ca 15 % från stängningskursen 2017-09-12.