Gasporox förser förpackningsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av gas i förpackningar. Bolaget använder sig av en unik och patenterad laserteknologi och produkterna bolaget erbjuder möjliggör oförstörande kvalitetskontroller av gaspackade förpackningar direkt på produktionslinjen. Områdena omfattar livsmedel, dryck eller läkemedel och kunderna är både producenter, deras linjeleverantörer samt laboratorier.

food

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett bull-scenario växer Gasporox i en högre takt. Drivkraften bakom detta är att både lanserade och ännu ej lanserade produkter, t.ex. nya versioner av GPX-serien och OEM-sensorer med nya tillämpningar, efterfrågas i allt högre grad. En kraftig försäljningstillväxt kan bli möjlig genom en förstärkt säljorganisation och att Gasporox lyckas dra nytta av t.ex. NEO:s och ÅR:s nätverk. I ett bull-scenario skulle Gasporox kunna överträffa 1-2 nya OEM-avtal per år under närmaste tre till fem åren och, även fast stor operativ utmaning, lyckas upprätthålla produktion och leveranser utan driftstörningar. Baserat på samma avkastningskrav som tidigare och en nuvärdesberäkning med diskonteringsräntan 20 %, skulle bolaget noteras till en EV/S-multipel på 0,51. I ett bull-scenario blir även Gasporox lönsamma på kvartalsbasis omkring årsskiftet 2018/2019 och nyemission eller lån enbart för fortsatt uppehälle kan undvikas.

Bearcase

I ett bear-scenario växer Gasporox i en lägre takt då marknadspenetrationen tar längre tid än väntat och antal OEM-avtal understiger 1-2 st. per år under närmaste tre till fem åren. Som en följd av detta kan framtida kostnader komma att urholka verksamheten och nytt kapital måste införskaffas för fortsatt uppehälle, t.ex. genom ytterligare nyemission eller lån. I ett bear-scenario kan omsättningen fortfarande öka men i lägre takt. Om Gasporox omsättning växer i en ungefär halverad tillväxttakt, blir ett positivt kvartalsresultat omkring 2018/2019 svårt att nå, såvida inte substantiella kostnadsbesparingar kan genomföras. Nytt kapital måste annars införskaffas via t.ex. nyemission eller lån. Baserat på samma nuvärdesberäkning som tidigare, skulle Gasporox i ett bear-scenario handlas till en EV/S-multipel på 2,12. Värderingen är då inte längre lika attraktiv och marknaden kan komma att handla ned aktien. Idag har Gasporox ett nära samarbete med NEO som innefattar bl.a. exklusiv rätt att nyttja del av NEO:s teknik. NEO är även huvudsaklig komponent-leverantör. Även om inga tecken finns för det idag, skulle exklusiviteten upphöra eller partnerskapet avslutas skulle det få stora negativa effekter på Gasporox verksamhet.

3
Value Drivers
5
Quality of Earnings
2
Risk Profile
2
Quality of Management

Gasporox - Teknologin möjliggör kompletta och kostnadseffektiva kvalitetskontroller

Hög efterfrågan på Gasporox lösning

Industrin efterfrågar automatiserade och oförstörande kvalitetskontroller med 100-procentig kvalitetssäkring, något som kan möjliggöras med Gasporox teknik. Försäljningen sker främst via OEM-avtal till linje-leverantörer, vilket ger effektiv försäljning och långsiktiga intäkter.

Stor och växande marknad

Idag kan Gasporox sensorer installeras på ca 100 000 befintliga produktionslinjer, och varje år tillkommer
5 000 till 10 000 nya. En typisk linje behöver 1-2 sensorer, marknadsförutsättningar är därmed goda för att Gasporox ska kunna växa kraftigt.

Potentiell uppsida 15-30 % vid noteringen

Baserat på tidigare notering av vad som kan anses vara en alternativinvestering till Gasporox, samt dennes aktuella värdering, finns en potentiell uppsida i Gasporox mellan 15-30 % inför noteringen.

Risker främst operativa och finansiella

Planerad expansion innebär stor operativ utmaning och Gasporox måste växa effektivt. Kassan, med en förväntad burn rate på ca -1,5 MSEK/kvartal, förväntas räcka till senare del av 2018 utan tillskjutande medel.