I förhållande till traditionella konsultbolag, kan Fram^s värdering om 50 MSEK (post-money) mot befintlig försäljning framstå som hög. Konsultdelen värderas dock bara till 30,5 MSEK (pre-money) och de 19,5 MSEK Fram^ tar in via nyemission ska användas för att starta 6-10 dotterbolag. Tidigare, med 2 MSEK i totala investeringar, byggde Fram^ ett bolag som 18 månader efter start värderades till ca 50 MSEK i en investeringsrunda. Transaktionen gav en avkastning om x10 för Fram^s aktieägare. Med det i åtanke finns utrymme för uppvärdering av Fram^.

Finansiella Scenarier

Bullcase

Fram^ prognostiseras kunna addera nya kunder i en högre takt, där en nettoökning om 2 kunder per månad antas för resterande del av 2017. Därefter växer antalet nya kunder i en exponentiell takt. Fram^ antas adressera större företagskunder, något som kan resultera i mer långvariga samarbeten och således en högre behållningsgrad. En behållningsgrad mellan 85% och 95 % 2017-2020 bedöms som möjlig. Då kundbasen förväntas bestå av större organisationer kan Fram^ i genomsnitt tillsätta fler IT-ingenjörer per kund. Samtidigt som Fram^ kan skala upp försäljningen mer relativt angivet Base-scenario, är det möjligt att marginalerna samtidigt kan förbättras. Då Fram^s nuvarande prissättning mot kund innebär en kostnadsbesparing om 80-85 % för kunden kan, beroende på priselasticiteten i marknaden, ett högre påläggspris möjligtvis tas. Det ökar då bruttomarginalen och OPEX, som andel av omsättningen, blir lägre. Skattenivån antas vara i fortsatt i linje med Base-scenario. I ett Bull-scenario antas Fram^ starta ett nytt dotterbolag i Q4-17 och sedan tre per kvartal perioden Q1-18 till Q3-18. Samtliga når lönsamhet efter 24 månader och 2020 står Venture Building-delen för ca 42 % av koncernens totala intäkter. Givet fulltecknad nyemission och till teckningskursen 20 kr per aktie, värderas Fram^ till följande multiplar i ett Bull-scenario. (Tabeller och grafer i analysen förtydligar resonemanget.)

Bearcase

Fram^ avser starta 6-10 nya dotterbolag, vilket kommer kräva investeringar om 1,5-2,0 MSEK per bolag tills de blir lönsamma. Fram^ tillför inte allt kapital omedelbart utan kapitaltillskott sker när dotterbolagen ansöker om det, t.ex. på månads- eller kvartalsbasis. Investeringstakten förväntas således vara jämn och i snitt antas en burn rate om ca 80 tSEK/månad och dotterbolag. Skulle Fram^ starta i genomsnitt två nya dotterbolag per kvartal perioden Q4-17 till Q1-19, och den genomsnittliga burn raten är ca 80 tSEK/månad och bolag, utvecklas emissionslikviden enligt nedan graf. (Tabeller och grafer i analysen förtydligar resonemanget.) I ett Bear-scenario blir Venture Building-delen inte lika lyckad vilket kan utkristallisera sig i dels färre startade dotterbolag än planerat, dels att bolagen inte utvecklas i en önskad takt. Risk finns då att Fram^s konsultdel inte kan försvara tidigare värdering, vilket är något en investerare bör vara medveten om. Ytterligare kapitaltillskott, t.ex. via nyemission, på dotterbolagsnivå kan ses från olika perspektiv. Om inte bolagen utvecklas enligt plan och tillväxt och lönsamhet inte är tillfredsställande, kan nytt kapital från externa parter bli svårt att attrahera och omstrukturering eller i värsta fall avveckling kan krävas. Kapitaltillskott skulle kunna ske även i ett scenario där dotterbolagen står inför potentiella expansionsmöjligheter och för att tillvarata dessa möjligheter kan nytt kapital krävas. I en sådan situation kan det tänkas att Fram^ lyckas ta in nytt kapital på dotterbolagsnivå till en högre värdering, vilket således tillåter en uppvärdering. Möjligheten att ett eller flera av de 6-10 dotterbolagen som ska startas lyckas med detta dämpar nedsidan. (Tabeller och grafer i analysen förtydligar resonemanget.)

3
Value Drivers
2
Quality of Earnings
3
Risk Profile
4
Quality of Management

Över 60 års gemensam erfarenhet i ledningsgruppen. Nyckelpersonerna bakom Fram^ har lång erfarenhet av bolagsbyggande och investeringsprocesser, framförallt i tillväxtmarknader. Bl.a. grundade Christopher Brinkeborn Beselin det Kinnevikägda bolaget Lazada.vn. Lazada Group S.A., vilket inkluderar Lazada.vn, såldes till Alibaba Group Holding Ltd. för 3,2 mdUSD fyra år efter start.

Avser starta 6-10 nya dotterbolag för 19,5 MSEK. Med emissionslikvid om 19,5 MSEK avser Fram^ starta 6-10 nya dotterbolag inom affärsområdet Venture Building, verksamma i t.ex. konsument-, FinTech- och försäkringsmarknader. Målsättningen är att bolagen ska nå lönsamhet 18-24 månader efter start. Fram^ kan behålla bolagen och dra fördel av positiva kassaflöden eller göra en ”exit”.

Standing Teams har en fördelaktig intäkts- och kostnadsmodell. Via Fram^s andra affärsområde, Standing Teams, säkerställer Bolaget hög beläggningsgrad och långsiktiga samarbeten med företagskunder. Det bidrar till förutsägbara och mindre volatila kassaflöden för koncernen. Då Fram^s dotterbolag ska startas från grunden och ha en digital bas, säkerställer Standing Teams rätt IT-kompetens för dessa.

P/E 2,2 på 2020 års prognos. Givet målmultipeln P/E 16,8 år 2020, härledd från en relativvärdering, och en diskonteringsränta om 20 % kan koncernen potentiellt värderas upp till ca 250 MSEK.

Stor utmaning att starta flera nya dotterbolag. Kapitalbehovet per nytt dotterbolag bedöms kunna  uppgå till ca 2 MSEK tills lönsamhet nås. Att starta 6-10 nya bolag är utmanande och investeringsrisken för aktieägare ligger i att Fram^s bolag inte utvecklas i önskad takt.