Utvecklar, tillverkar och kommersialiserar biokeramiska dentalprodukter
Doxa är ett uppsalabaserat bolag grundat 1987. De utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bio-keramiska dentalprodukter. Bolaget lanserade sin första produkt i Sverige 2009 samt 2011 i USA och Tyskland. Försäljningen består idag av en produkt men bolaget har en rad planerade dentala biokeramiska produkter som de planerar att kommersialisera inom en överskådlig framtid. Samtliga produkterna i bolagets pipeline utgår ifrån deras nuvarande teknologi Ceramir®.

f22_7184

 

 

Finansiella Scenarier

Bullcase

För Doxa handlar stor del av framtida tillväxt om hur många nya avtal de lyckas knyta med olika affärspartners. På senare tid har flera nya distributionsavtal tecknats och det finns en bra möjlighet för bolaget att nu, med ökat antal distributionspartners, öka tillväxten under kommande år. I ett Bull-scenario kommer distributionsavtalen ha givit resultat genom att allt fler tandläkare väljer att ha produkten i sitt sortiment. Doxa tar allt större marknadsandelar i USA och expansionen i Europa går snabbare än väntat. Den nya kapseln QuikCap förväntas vara en bidragande faktor till ökande marknadsandel. Efter en lyckad lansering förväntas även det handblandade cementet QuikMix resultera i ytterligare marknadsandelar för Doxa. Som ett resultat av detta stiger tillväxten i en allt högre takt. Bull-scenariot utgår från att den genomsnittliga kvartalstillväxten uppgår till ca 25 % under 2017, vilket är ca en fördubblad tillväxttakt jämfört med bas-scenariot. Baserat på samma antaganden och metoden som redovisats på föregående sida finns en potentiell uppsida på ca 130 % vid prognostiserat Bull-scenario 2017. Det ska nämnas att även i ett Bull-scenario kan Doxa komma att inhämta externt kapital, t.ex. för att ytterligare kunna finansiera tillväxten.

Bearcase

Doxa är ett bolag som är i en expansionsfas och behöver likviditet. Baserat på senaste fyra kvartalens burn rate om ca 1.0 MSEK i månaden och ett besparingsprogram som löper enligt plan, är Doxa finansierade under 2016. I ett Bear-scenario går inte expansionen enligt plan och bolaget kan riskera att drabbas av finansierings-problem. Om tillväxten uteblir under en viss period och målet om lönsamhet försenas, kan nyemissioner eller ytterligare krediter komma att krävas för att klara av att driva verksamheten med dagens projekt. Om inte investerare eller kreditinstitut finns tillgängliga för bolaget, skulle detta kunna resultera i att Doxa sakta måste lägga ner verksamheten eftersom intäkterna inte täcker dagens burn rate. Sett till omsättningen i ett Bear-scenario fortsätter Doxa växa, men i långsammare takt, delvis då Europa inte riktigt tar fart. Detta kan riskera att tillväxten saktar in under resterande del av 2016, för att först 2017 återgå till en blygsam kvartalstillväxt om 5 % i snitt, vilket då är ca en halvering av bas-scenariot. I detta scenario skulle Doxa nå en omsättning 2017 på ca 19 MSEK. Skulle bolaget växa i denna takt blir ett positiv resultat för 2017 svårt att nå och nyemission eller annan utomstående finansiering krävs för fortsatt drift av verksamheten.

3
Value Drivers
2
Quality of Earnings
3
Risk Profile
4
Quality of Management

Doxa - Nya produkten QuikMix kan lanseras före årsskiftet

QuikMix® kan lanseras före årsskiftet
Doxa har tidigare kommunicerat målsättningen att lansera ett handblandat dentalcement. Detta kan nu bli möjligt under 2016 i form av den nya produkten QuikMix – en handblandad version av Doxas dentalcement. Med QuikMix kan nya delar av marknaden nås vilket förväntas bidra positivt till omsättningen framgent.

Breddat distributionsnät under 2016
Doxa fokuserar idag även på den europeiska marknaden där flera avtal tecknats på kort tid, samtidigt som bolaget fortsätter ta marknadsandelar i USA. Detta är en trend som enligt AG förväntas fortsätta.

Prognos för 2017 visar potentiell uppsida på ca 60 %
Utifrån en multipelvärdering och prognostiserad omsättning på 27.9 MSEK för 2017 skulle Doxa handlas till EV/S 3.6, en uppsida på ca 60 % i förhållande till vad marknaden historiskt värderat bolaget.

Riskerna bedöms främst vara finansiella
Med tillgänglig kassa på ca 3.2 MSEK, nuvarande burn rate och ett besparingsprogram som löper enligt plan är Doxa finansierade under 2016. Lägre intäkter eller högre kostnader än väntat skulle kunna leda till finansiella problem.