Doxas affärsidé är att utveckla, tillverka och kommersialisera biokeramiska dentalprodukter. Den första produkten Ceramir® Crown & Bridge lanserades i Sverige under 2009 och har i såväl klinik- som marknadsstudier visat imponerande resultat. Ceramir® Crown & Bridge lanserades i USA under våren 2011 och på senare tid har Doxa expanderat i Europa. Ceramir har mottagit flertalet utmärkelser senaste åren.

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett bull-scenario tar Doxa allt större marknadsandelar i USA och expansionen i Europa går snabbare än väntat. Den nya kapseln QuikCap förväntas vara en bidragande faktor till ökande marknadsandel. Nyligen lanserade QuikMix, det handblandade dentalcementet, förväntas även bidra till ytterligare marknads-andelar för Doxa. Den del av affärsmodellen som innebär att Doxas produkter kan bundlas (sampackas och levereras) med färdiga kronor väntas bidra till ökad tillväxt och en potentiell hävstångseffekt kan uppnås. Doxas har även målsättning att om två år lansera en ny produkt, vilket förväntas bidra till fortsatt tillväxt. I ett bull-scenario stiger tillväxten i en högre takt och målsättningen om att väsentligt fördubbla försäljningen inom tre år överträffas. Närmast antas tillväxten för 2017 uppgå till 30 %. Vidare lyckas Doxa uppvisa en break-even marginal (EBITA) för helåret 2017. Baserat på samma DCF-modell som ovan, men med antaganden om högre tillväxt och bättre marginaler, resulterar detta i en fundamental värdering om 4,47 kr per aktie.

Bearcase

I ett bear-scenario växer Doxa i en lägre takt än väntat och bolaget missar målsättningen gällande framtida försäljningstillväxt. Trots detta förväntas bolaget fortsätta växa och för 2017 antas omsättningen öka med 17,5 %. Det skulle då vara i närheten av tillväxten från 2015 till 2016. Till följd av lägre tillväxt dröjer det ytterligare till att Doxa blir lönsamma. Först år 2018 antas bolaget kunna uppvisa en EBITA-marginal om break-even för helåret. Då den operativa verksamheten inte kan finansiera sig själv i tillräckligt hög grad, krävs nyemissioner och/eller krediter för att kunna driva verksamheten med dagens projekt. Till följd av begränsat kapital kan utvecklingen av ny produkt bli försenad, då finansieringen av nuvarande produktsortiment måste prioriteras. Baserat på samma DCF-modell som ovan, men med lägre tillväxt och sämre marginaler, resulterar detta i en fundamental värdering om 1,02 kr per aktie. Avslutningsvis: Doxa har fortsatt växa senaste åren och bolagets förutsättningarna för att kunna fortsätta utvecklas och växa framgent bedöms i nuläget som goda, samtidigt som värde kan levereras till aktieägarna. En investerare bör vara medveten om att Doxas framgång eller misslyckande utgörs av flera framtidsfaktorer som är osäkra. Avslutningsvis ska nämnas att en investering bör ses som långsiktig.

3
Value Drivers
2
Quality of Earnings
3
Risk Profile
4
Quality of Management

Doxa - Nya avtal, produkter och marknader bäddar för ett intressant 2017

Nya avtal, nya produkter och nya marknader under 2016. Det gångna året har minst sagt varit händelserikt för Doxa vilket även avspeglat sig i räkenskaperna. Försäljningen ökade med 16,2 % tillsammans med förbättrade marginaler. Doxa fortsätter därmed röra sig närmare svarta siffror.

Kan växa mellan 25-35 % årligen till 2020. Styrelsen har antagit en strategisk plan som bl.a. innebär att Doxa ska mer än väsentligt fördubbla omsättningen inom tre år. Nämnd tillväxttakt motsvarar en sådan fördubbling.

Ett första avtal gällande bundling har tecknats. Avtalet innebär att Ceramir sampackas med dentallaboratoriets kronor. Detta är särskilt intressant då det dels ger Doxa ett nytt sätt att penetrera marknaden, dels innebär det en hävstång då många av dessa distributörer tillverkar kronor i stora volymer. Aktiviteter för etablering av ytterligare samarbeten pågår just nu i bl.a. UK, Tyskland och USA.

Riskerna bedöms främst vara finansiella. Senast redovisad kassa uppgår till 2,3 MSEK. Om den operativa delen inte kan finansiera verksamheten, kan nyemission eller ny kredit vara nödvändigt för fortsatt uppehälle.