Doxa har tecknat ett Private Labe-avtal med Dentsply Sirona vilket kommer generera licensintäkter, kassan är påfylld och under 2018 samt 2019 ska Doxa lansera nya produkter. 2018 prognostiseras Doxa omsätta ca 20 MSEK i ett Base scenario, samt erhålla en engångsbetalning om 16 MSEK avseende nämnt Private Label-avtal. Det motiverar en värderingspremie och givet en målmultipel om EV/S 6 härledd från en relativvärdering, erhålls ett potentiellt värde om 2,3 kr per aktie på 2018 års prognos.

Finansiella Scenarier

Bullcase

Som ett resultat av ökade marknadsföringsinsatser tecknar Doxa nya kunder i en högre takt via befintligt distributörsnätverk. Dessutom bidrar nya distributörer till nya kunder och ökad försäljning. Doxas lanserar sina produkter enligt plan och får bra genomslag på marknaden för dessa. Dessutom antas Doxa kunna ingå fler bundlingsavtal relativt angivet Base scenario. Den ökade försäljningen kommer dock till en kostnad av högre marknadsföringsinsatser samt en högre grad nyanställning. Då Doxa i ett Bull scenario växer i högre takt kan det motivera en högre försäljningsmultipel. Givet en målmultipel om EV/S 6,6 på 2018 års prognos, ger det ett potentiellt värde per aktie om 3,0 kr. (Se grafer och tabeller i analysen för förtydligande)

Bearcase

Doxa fortsätter i ett Bear scenario att ha svårigheter att nå ut på marknaden och attrahera nya kunder, där Europa utvecklas svagt och ingen riktig vändning kommer tills 2020, vilket är slutet på prognosperioden. Doxa antas fortfarande kunna lansera de nya produkterna, men likt nuvarande försäljning av Ceramir C&B är försäljningen även här låg. Den lägre omsättningen gör att Doxa inte har samma resurser att investera i ytterligare marknadsföringsinsatser eller ny personal. Då Doxa i ett Bear scenario växer i lägre takt kan det motivera en lägre försäljningsmultipel. Givet en målmultipel om EV/S 2,7 på 2018 års prognos, ger det ett potentiellt värde per aktie om 1,0 kr. EV/S 2,7 är lägre än dagens rullande värdering, vilket motiveras av förändrade strukturella förutsättningar för att Doxa ska kunna fortsätta växa i tillräckligt hög grad i ett Bear scenario. (Se grafer och tabeller i analysen för förtydligande)

3
Value Drivers
3
Quality of Earnings
3
Risk Profile
4
Quality of Management

  • Marknaden för kronor och broar förväntas fortsätta växa

Marknaden för dentalcement drivs av användandet av kronor och bryggor, vilka cementeras fast på befintlig tand. Globalt är Europa den största marknaden för kronor och bryggor, 43 % av marknaden, och kan förklaras av en väl utbyggd tandvård som prioriteras högt. Nordamerika är näst störst med en andel om 28 %.

  • Prisbelönad produkt och befintligt distributörs-nätverk

Ceramir C&B har erhållit flertalet priser, dels Top Innovative Cement av tidskriften The Dental Advisor fyra år i rad, samt Best in Class Technology fyra år i rad av Cellerant Consulting Group. Dessa utmärkelser är viktiga för Bolaget då det skapar varumärkeskännedom. Att vinna priserna flera år i rad ger även Ceramir C&B en tydlig kvalitetsstämpel som är viktig för att nå ut till samtliga inom branschen för dentalcement. Doxa har idag ett befintligt globalt försäljningsnätverk bestående av omkring 20 distributörer.

  • Privat Label-avtal tecknat med global aktör

Dentsply Sirona har erhållit en global och exklusiv rätt till en Private Label-version av Ceramir C&B, där Dentsply Sirona kommer marknadsföra produkten under sitt egna varumärke och Doxa kommer fortsätta att marknadsföra och sälja Ceramir C&B. Avtalet är en minst sagt stark värdedrivare och stärker Doxas tillväxtmöjligheter.

  • Bundling med kronor kan ge hävstångseffekt

För Doxa innebär bundling dels ett nytt distributionssätt av Bolagets produkter, dels en hävstång då många av dessa distributörer tillverkar kronor i stora volymer. Doxa har idag ett avtal om bundling med Drake Dental Labs USA och Doxa arbetar för att ytterligare etablera denna affärsmodell.

  • Trögrörlig och konservativ marknad

Utmaningar finns i att på ett effektivt sätt penetrera marknaden, vilket dels kan förklaras av Doxas storlek relativt andra aktörer, dels strukturella förutsättningar i form av trögrörliga regulatoriska myndigheter och konservativa kunder.