Dignitana AB bedriver verksamhet inom området medicinteknik och har utvecklat ett patenterat skalpkylningssystem, DigniCap®, vilket reducerar håravfall i samband med cytostatikabehandling. Utvecklingen av systemet har genomförts i nära samarbete mellan bolagets utvecklingsavdelning och onkologikliniker på ledande sjukhus i världen. Bolagets produkt har genomgått flera kliniska studier där det bekräftats att användning av DigniCap-systemet minskar håravfall i samband med cytostatikabehandling. I december 2015 fick systemet FDA-godkännande och totalt har cirka 15 000 patienter redan behandlats.

Finansiella Scenarier

Bullcase

Antalet anslutna kliniker drivs i detta scenario av att avtal sluts med flera större aktörer, som i sin tur har flera infusionscentra under sig. Även om intäktsdelning sker kommer detta driva omsättningen till väsentligt högre nivåer. I detta scenario växer omsättningen i en mycket hög takt, med en mediantillväxt om 82,7 % från 2016 och framåt. Med reimbursement under 2017 drivs omsättningen på ytterligare. Med reimbursement förstärks Dignitanas kunderbjudande vilket leder till att flera lyckade mediekampanjer genomförs. Därigenom når bolaget ut till ännu fler kliniker. Lanseringen av nästa generations DigniCap®-system blir också framgångsrik och gör att antalet behandlingar ökar, vilket i sin tur driver upp bruttomarginalerna. Med en större produktportfölj blir skalfördelarna ännu högre. Eftersom bolaget snabbt blir kassaflödespositivt i detta scenario finns möjligheter att snabbare slutföra FDA- processer för godkännande av behandling av andra cancerformer. Även om efterfrågan inom dessa segment är lägre än för bröstcancer, så beräknas marknaden kunna öka med 33 % vid denna typ av godkännande.

Bearcase

Eftersom Dignitana verkar inom en konservativ bransch finns det flera risker som kan påverka hur effektivt bolaget lyckas penetrera marknaden. I bear-scenariot blir detta den huvudsakliga utmaningen för bolaget. Dignitana upplever förhandlingsproblem till följd av att patienterna är osäkra på att systemets nytta motsvarar priset. Med utebliven reimbursement finns även risk att befintliga kliniker behöver säga upp avt al. För att behålla och attr ahera kunder tvingas bolaget svara med rabatterade priser vilket sänker bruttomargin alen. Det finns även r isk att bolaget helt behöver alternera sin affärsmodell till stand-alone, en modell som inte givit önskvärt utfall i Europa och Asien så här långt. Med dessa förutsättningar blir det svårt att försvara sin position när P axman når markn aden. Detta leder till ytterligare priskrig och att avtal sägs upp. Som en följd av detta står Dignitana med ett stort varulager som inte kan säljas, vilket gör att lagret behöver skrivas ned. En svagare USD/SEK bidrar ytterligare i detta scenario till att marginalerna pressas. Under H1 2017 behöver bolaget därför genomföra ytterligare en nyemission.

5
Value Drivers
3
Quality of Earnings
3
Risk Profile
3
Quality of Management

Dignitana – FDA-godkännande ger first-mover advantage på världens största medtechmarknad

FDA-godkännande i december 2015 för DigniCap® öppnar upp stora möjligheter i USA
Marknaden estimeras vara värd 400 mdUSD årligen, och vid en marknadsandel om 1 % går Dignitana break even. Bolaget är ensamma på den amerikanska marknaden med medicinsk skalpkylning.

Skalbar affärsmodell med höga bruttomarginaler
Affärsmodellen i USA bygger på pay-per-treatment och på leasingavtal. Skalbarheten är stor då patienter i snitt behandlas 6 gånger.

Avtal med större aktörer kan påskynda etableringstakten och ge höga intäkter
Genom avtal med större aktörer kan DigniCap nå ut till flera kliniker via en order, vilket höjer inträdesbarriärerna och ökar legitimiteten.

Trolig uppköpskandidat under kommande år
Utsikterna bedöms som ljusa för att skalpkylning erhåller reimbursement från försäkringsbolag. Detta i kombination med en fortsatt lyckad etablering i USA ökar sannolikheten för uppköp.

Låg risk för fler nyemissioner
Påfylld kassa i kombination med befintlig försäljning och ett accelererande antal anslutna kliniker sänker den operationella risken och minskar risken för nyemission.