Copperstone Resources, är ett svenskt gruvutvecklingsbolag vars verksamhet omfattar egen prospektering i Bergslagen och Skelleftefältet med omnejd. Bolagets långsiktiga målsättning är att bli en framstående aktör på mineralmarknaden med egna gruvor och förädlingsverk.

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett bullscenario fortsätter prospekteringsarbetet enligt plan och fler delar av Copperstoneprojektet upptas som antagna, indikerade eller kända mineraltillgångar, bolagets tes om en större mineralisering stärks härmed. Bolaget kan därmed fortsätta arbetet mot produktion i egen regi, vilket höjer avkastnings-potenialen. Ansökan om bearbetningskoncession för EVA-fyndigheten godkänns och arbetet med att uppdatera mineraltillgången inleds. I takt med att fler delprojekt uppgraderas närmar sig värderingen av bolagets definierade mineraltillgångar medelvärdet.

Bearcase

I ett bearscenario stöter bolaget på problem vilket får till följd att burn raten ökar dramatiskt och ytterligare kapital behöver anskaffas tidigare än beräknat. Copperstoneprojektets potential revideras ned eller kan av olika skäl inte realiseras, något som får till följd att ett partnerskap måste ingås.

5
Value Drivers
5
Quality of Earnings
4
Risk Profile
3
Quality of Management

Copperstone Resources - Kopparprojekt med stor potential

Nästa fas i Copperstoneprojektet inleds. Efter ett mycket effektivt prospekteringsarbete kunde bolaget under Q1 definiera delprojekten Granliden och Granliden Södra som antagna mineraltillgångar enligt regelverket JORC 2012. Bolagets förmåga att omvandla prospekteringpotential till realiserbara tillgångar bådar gott inför framtiden. Utsikterna för en expansion av dessa mineraltillgångar bedöms vara goda givet geologin i området.

Attraktiv värdering. Enligt en relativvärdering baserad på EV/Resource finns utrymme för en uppvärdering om ca 33,6 % givet de förutsättningar som antagits. Fortsätter arbetet enligt plan finns betydande triggers på både kort och medellång sikt. Innehavet i Nordic Iron Ore (NIO) ger exponering mot ett långt gånget järnmalmsprojekt med stor potential.

Kopparprojekt med mycket stor potential. Copperstone Resources kunde 2014 presentera en pros-pekteringspotential om 60-100 Mton med en mineralhalt om 1-1,25 % Cu-ekv (kopparekvivalenter), vilket gör projektet till en av de potentiellt största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Positivt besked avseende EVA, trigger under H2. Efter att Länsstyrelsen avstyrkt ett utfärdande av en bearbetningkoncession har ärendet återlämnats av regeringen till Bergsstaten, som tidigare ställt sig bakom ett utfärdande. Sannolikheten för ett beviljande bedöms vara hög.

Hög risk. Prospekteringsverksamhet är till naturen mycket riskfylld. Enskilda borrkampanjer och myndighetsbeslut kan få stor effekt på bolagets avkastningspotential. I detta fall vägs detta till viss del upp av effektiv förvaltning det senaste året, god tillgång till geodata och stabila finanser.