Consilium bedriver verksamhet inom utveckling och marknadsföring av säkerhetsprodukter till den internationella sjöfarten, rederier och off-shore anläggningar. Genomgående för bolagets verksamhet är att tillhandahålla produkter av hög kvalitet.

Consiliums produkter är ofta av en komplex karaktär och är anpassade för speciella typer av miljöer.

Huvudsakligt fokus för Consilium är att erbjuda produkter riktade till nischmarknader, såsom fartyg, olje- och gasanläggningar, samt andra typer av produkter och marknader där det finns höga skyddsvärden.

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett bull-scenario för Consilium kommer bolaget fortsatt att lyckas göra genomtänkta och välfungerande nyförvärv. Nämnda nyförvärv skulle dels att utöka Consiliums geografiska närvaro i olika regioner dels bredda deras portfölj inom ett antal strategiska områden. Detta skulle utöver en ökad omsättning kunna bidra till att de blir en mer attraktiv partner för kunderna genom att tillhanda ett större utbud av säkerhetsprodukter. I ett bullscenario lyckas de dra nytta av dessa nyförvärv och Consilium kan se till att behålla de höga marginaler man har på bruttonivå. Att ha en fortsatt hög bruttomarginal på de produkter man tillhandahåller är en förutsättning för att man i framtiden ska nå sitt mål på en rörelsemarginal på 10 %. Därutöver är det centralt för ledningen att få till synergieffekter. Framförallt kring försäljnings och administrativa kostnader vilka står för en stor del av Consiliums rörliga kostnader.

Bearcase

Ett bear-scenario för Consilium kan ta sig lite olika uttryck. Det tydligaste är att den makroekonomiska oron på världsmarknaden förvärras. I ett sådant skede kommer nybeställningar av fartyg åter minska vilket kommer leda till en lägre omsättning för kärnverksamheten. En ljusning i detta är att Consilium i högre grad än tidigare satsar på efterhandsmarknaden, men även den kan i ett sådant skede tänkas vika. Denna del står också enbart för 50 %. Ett annat eventuellt bear-scenario är att de förvärv som sker inte slår väl ut, detta kan dock se lite olika ut. En del är att man tappar nyckelpersoner i de företag man förvärvar exempelvis säljare, och därmed går miste om en eventuell geografisk spridning. En annan konsekvens av förvärven skulle kunna vara ökade merkostnader och ökad administration, vilket skulle göra det svårt att nå målet på ett rörelseresultat på 10 %

Consilium – För En Fortsatt Positiv Utveckling Krävs Expansion Och Nyförvärv. Rekommendationen Blir Behåll. Riktkurs 75 SEK

230 % kursuppgång YTD. Rekommendationen blir att behålla

Consilium har sett en kraftig uppgång under senaste året, kopplat till bra kvartalsresultat.

Känsligt för makroekonomisk oro

Consilium har tradi-tionellt varit känsligt för makroekonomiska svängningar. I dagsläget finns vissa makroekonomiska risker som gör framtida avkastning svårestimerad.

Större resurser på efterhandsmarknaden

För att göra sig mindre känsligt för makroekonomisk påverkan har Consilium i högre grad riktat in sig på efterhandsmarkna-den som nu uppgår till drygt 50 % av omsättningen.

Nyförvärv och fortsatt tillväxt nyckel till framtiden

Consilium har lyckats väl med att integrera nyförvärven i den befintliga verksamheten, med nära bibehållna margi-naler. För en fortsatt positiv utveckling behöver de fortsät-ta sin expansion och försäkra sig att nyförvärven fortsätter.