Comintelli erbjuder via sin plattform Intelligence2day® omvärlds- och analysbevakning. Plattformen är ett resultat av närmare 20 års arbete med att erbjuda kundlösningar till stora och krävande multinationella kunder, bl.a. Exxon Mobile och Tetra Pak. I samband med noteringen i november 2018 fyllde Comintelli på kassan med 6 MSEK i syfte att öka tillväxttakten. Med en stärkt kassa finns ett bra läge för att öka försäljningen, där tillväxten primärt förväntas drivas av dels ökad exponering och marknadsföring, dels genom bearbetning av medelstora företag istället för som tidigare större företag. År 2019 estimeras en omsättning om ca 26 MSEK, vilket med en målmultipel om P/S 3, härled från en relativvärdering, motiverar ett pris per aktie om 10,3 kr i ett Base scenario

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett Bull scenario estimeras Comintelli omsätta ca 27,1 MSEK år 2019 och baserat på en målmultipel om P/S 3,5, p.g.a. högre tillväxt relativt Base, erhålls ett fundamentalt värde om 12,7 kr per aktie. • Fortsatt expansion till större kunder - En majoritet av intäktsantaganden bygger på att Comintellis framtida kunder kommer från intäktsmässigt mindre kunder. Lyckas Bolaget tillförskaffa sig bara ett fåtal nya storkunder påverkar det väsentligt omsättningstillväxten positivt, vilket är fullt möjligt och antas i ett Bull scenario. • Comintelli är kostnadseffektiva - Kortare försäljningsprocess och mindre handpåläggning ger ett mer skalbart tjänsteerbjudande. Det medför att EBIT-marginalen utvecklas positivt, trots ökade investeringar i försäljning och marknadsföring, då Comintellis erbjudande är mer skalbart än i antagandet gjort i ett Base scenario. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

Bearcase

I ett Bear scenario estimeras Comintelli omsätta ca 23,5 MSEK år 2019 och baserat på en målmultipel om P/S 1,5, p.g.a. lägre tillväxt relativt Base, erhålls ett fundamentalt värde om 4,7 kr per aktie. • Andelen återkommande kunder minskar - En majoritet av gjorda tillväxtantaganden är baserade på att Bolaget har en churn om mindre än 10 %. Detta är ingen garanti framgent, då Bolagets omläggning mot omsättningsmässigt mindre kunder kan påverka antalet återkommande kunder. I ett Bear scenario antas Bolagets churn öka mer än estimerat, drivet av en mer standardiserad plattform, vilket leder till lägre andel återkommande intäkter. • Comintelli kostnader ökar - Comintelli har idag 25 % av sina kunder i USA och framgent väntas USA vara en viktig marknad. Kostnaderna kan öka specifikt kopplade till den amerikanska marknaden, primärt drivet av en underskattning av antalet konkurrenter och att det kan vara dyrare att genomdriva försäljning och marknadsföring i USA. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

2
Value Drivers
1
Quality of Earnings
2
Risk Profile
3
Quality of Management

  • Kvalitetsverifierad plattform genererar återkommande intäkter

Comintellis kunder består idag till stor del av stora multinationella företag, t.ex. Exxon Mobile och Tetra Pak, vilka ställer stora krav på komplexa lösningar. Comintelli har en churn som understiger 10 %, en hög andel återkommande kunder och intäkter skapar således en trygghet i verksamheten. Under 2018 hade Comintelli ca 50 kunder, till 2020 estimeras antalet uppgå till ca 95.

  • Påfylld kassa skapar möjlighet till ökad tillväxt

Vid Comintellis notering under november 2018 kommunicerades att majoriteten av emissionslikviden, om 6 MSEK, var ämnad till att intensifiera försäljnings- och marknadsföringsarbetet. Framgent förväntas Comintelli fokusera sitt säljarbete mot omsättningsmässigt mindre företag för att på så vis nå en större del av marknaden. I kombination med att marknaden för omvärlds- och analysbevakning växer med ca 24,5 % så antas Comintelli ha goda möjligheter att framgent visa bra tillväxt. I ett Base scenario prognostiseras en tillväxt om ca 20 % 2019, vilket jämfört med marknadens generella tillväxt således är ett konservativt antagande.

  • Motiverad potentiellt värde per aktie om 10,3 kr

Trots att Comintelli idag är ett lönsamt bolag anses en omsättningsmultipel vara rimlig som målmultipel då Bolaget nu satsar på ökad försäljning närmsta åren. Givet en målmultipel om P/S 3x på estimerad omsättning år 2019, härleds ett börsvärde om ca 77 MSEK, vilket motsvarar  ett värde per aktie om ca 10,3 kr.

  • Något vikande försäljning innebär risker

Comintelli verkar inom ett nischat tjänsteområde som ska definieras som en sällanköpstjänst. Tjänsten är skalbar, men kräver en handpåläggning i installations- och säljprocessen, vilket till viss del minskar skalbarheten. Dessa ledtider utgör således en risk då detta kan påverka kassaflödet negativt på kort- och medellång sikt. Däremot anses den finansiella risken vara låg då Comintelli visar positiva marginaler idag.