ChromoGenics erbjuder dynamiska glas, baserade på över 30 års FoU, som möjliggör energi- och kostnadsbesparingar för kommersiella fastigheter. Efterfrågan för denna typ av lösningar är hög och den adresserbara marknaden är omfattande, 2018 beräknas den globala glasmarknaden ha omsatt över 100 mdUSD. ChromoGenics har riktat om organisationen mot ett större fokus på försäljning och idag finns en upparbetad offertstock om >120 MSEK. Bolaget prognostiseras omsätta ca 60 MSEK under 2019, där redan ca 28 MSEK, ca 45 %, estimeras finnas i orderboken. Givet gjorda prognoser härleds ett teoretiskt fundamentalt värde per aktie om 1,20 kr i ett Base scenario på 2019 års prognos.

Finansiella Scenarier

Bullcase

ChromoGenics har en offerstock som överstiger 120 MSEK och har under det senaste året kommunicerat över 25 orders till ett totalt ordervärde om 33 MSEK. Analyst Group bedömer att ca 15 MSEK av detta kommer tillfalla redovisad försäljningen under H1-2019. 2018 var ett år med utmaningar, bestående av bl.a. reklamationer och omleveranser, varför den mängd affärer som ChromoGenics ändå vunnit får anses som ett gott betyg. Ökad orderingång sänder också ett starkt signalvärde mot potentiella kunder om att ChromoGenics erbjudande är eftertraktat. Under 2019 är det viktigt att Bolaget får upp sitt förtroende i marknaden och visar att de har ett starkt erbjudande. En investering i en sputtermaskin är avgörande för att ChromoGenics ska kunna tillvarata den tillväxt som anges både i ett Base och Bull scenario. Det kommer också få stor påverkan på marginalerna. I ett Bull scenario antas Bolaget göra investeringen i ett tidigare skede relativt angivet Base scenario. Försäljning av ConverLight folie direkt mot distributör är en modell som kan skynda på Bolagets etablering utanför Skandinavien, där initialt Europa bedöms vara fokusmarknaden. ChromoGenics mål om att etablera FreeForm™ hubbar, kan också bidra till en bättre brutto- och rörelsemarginal. I ett Bull scenario blir ChromoGenics lönsamma år 2020/2021. I ett Bull scenario estimeras Bolaget omsätta ca 79 MSEK år 2019 och baserat på en målmultipel om P/S 4,5 (p.g.a. högre tillväxt relativt Base) och en diskonteringsränta om 15 %, erhålls ett fundamentalt nuvärde om ca 1,80 kr per aktie.

Bearcase

Under 2018 drabbades Bolaget av omleveranser, en situation som skapat dels finansiella problem, dels en osäkerhet bland kunder angående ChromoGenics erbjudande. I ett Bear scenario är det här en av faktorerna som kan göra att försäljningstillväxten hålls tillbaka närmaste åren. I tidigare angivna scenarion har det nämnts att det är nödvändigt att ChromoGenics investerar i egen sputtringskapacitet. En sådan investering är [generellt] förknippad med en hög kostnad och det är troligen nödvändigt att ChromoGenics förhandlar fram någon form av avbetalningsmodell och/eller betalning med andra medel (aktier eller dylikt). Det ska också påpekas att motparten kommer väga in den bolagsbild ChromoGenics har när denna modell i sådana fall förhandlas fram. I ett Bear scenario dröjer investeringen, något som håller tillbaka tillväxten men också resulterar i en högre produktionskostnad relativt angivet Base och Bull scenario under prognosperioden. I ett Bear scenario uppgår ackumulerad förlust perioden 2019-2023 till ca 90 MSEK. Således, i ett Bear scenario, blir extern kapitalanskaffning nödvändig. I ett Bear scenario estimeras ChromoGenics omsätta ca 50 MSEK år 2019. Baserat på en målmultipel om P/S 3 (p.g.a. lägre tillväxt relativt Base) och en diskonteringsränta om 15 %, erhålls ett fundamentalt nuvärde om ca 0,75 kr per aktie.

4
Value Drivers
4
Quality of Earnings
3
Risk Profile
3
Quality of Management

  • Adresserar en omfattande marknad

ChromoGenics adresserbara marknad kan grovt beskrivas bestå av ca 3,8 miljarder kvadratmeter planglas. Sett till marknaden för dynamiska glas, likt ConverLight, så väntas den växa från 0,6 miljoner kvadratmeter 2018 till 38 miljoner kvadratmeter 2027, motsvarande en årlig tillväxttakt om 74 %. ChromoGenics marknad är således minst sagt omfattande i storlek, växer i hög takt och redan vid en mindre marknadsandel kan betydande intäkter genereras.

  • Offertstock om 120 MSEK och välfylld orderbok

Idag har ChromoGenics en upparbetad offertstock överstigande 120 MSEK och en estimerad orderbok omkring 28 MSEK, som sträcker sig mellan perioden Q1-19 till Q3-19E. Helåret 2018 omsatte ChromoGenics ca 11 MSEK. I ett Base scenario estimeras ChromoGenics omsätta ca 60 MSEK år 2019, där Analyst Group bedömer att nuvarande orderboken idag motsvarar ca
45 % av den prognosen.

  • Förstärkt säljorganisation förväntas resultera i fler orders under 2019

Mellan perioden januari 2017 till och med september 2018 har Bolaget ökat antalet säljare från en (1) person till sex personer. Med en mer omfattande säljorganisation och större fokus på att skala upp verksamheten väntas därmed Bolaget kunna nå en större del av marknaden under 2019 och framåt.

  • Bolaget måste fortfarande etablera sig som en starkare aktör i marknaden

ChromoGenics arbetar intensivt för att etablera sig som en starkare aktör på marknaden, Bolaget är  inte lönsamma idag och vid en försenad tillväxt med fortsatt negativt resultat kommer det belasta likviditeten. Det kan inte uteslutas att ChromoGenics kan komma att behöva genomföra ytterligare extern kapitalanskaffning, innan Bolaget organiskt kan visa positivt kassaflöde. Företrädesemissionen under jan/feb 2019 syftade till att finansiera verksamheten under kommande 12 månader.