Chordate Medical Holding AB är ett medicintekniskt bolag med ett produktsystem framtaget för behandling av kronisk nästäppa. Systemet använder sig av en typ av nervstimulering kallad KOS (Kinetic Oscillation Stimulation) som avger en lågfrekvent vibration. Produktsystemet är CE-märkt och har enligt studier flertalet fördelar gentemot traditionella metoder.

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett bullscenario fortsätter satsningar på försäljning och marknadsföring att falla väl ut. Chordate ökar sin försäljningsnärvaro enligt plan och tar andelar på hemmamarknaden Norden, men även i Storbritannien och Mellanöstern. Bolaget minskar därför under H2 2017 den höga kassaförbränningstakten genom ökad försäljning, detta trots ökade kostnader för marknadsföring. Marknaden för nervstimuleringsenheter fortsätter att växa och liknande behandlingar blir vanligare. Detta underlättar för Chordate som under 2018 i ett bullscenario ytterligare ökar sin tillväxttakt och närmar sig break-even. Chordate kan under 2018 även i ett bullscenario komma att behöva ytterligare kapital innan break-even kan nås. I ett bullscenario kan bolaget inleda en expansion till resterande delar av Europa under 2020 finansierat från eget kassaflöde. Lyckas Chordate framgångsrikt med ovanstående når Chordate ca 109 tusen patienter år 2020 och omsättning om ca 145,6 MSEK, givet en genomsnittlig intäkt för behandling om 1000 kr/patient och år. Analyst Groups beräkning antar vidare att 75 % av totala intäkter härrör från patientbehandling och 25 % från sålda enheter. Detta innebär ett EV/S om 0,2. Vid en jämförelse med ett urval av mer etablerade bolag verksamma inom hälsovård är ett EV/S om 0,2 lågt. Dessa intäkter är dock osäkra, flera år i framtiden och är inte riskjusterade varav den höga potentialen därför bör vägas mot den höga risken. I ett bullscenario 2025 har Chordate expanderat till resterande Europa och är en etablerad aktör på marknaden. Patientantalet fortsätter öka på samtliga marknader.

Bearcase

I ett bearscenario fortsätter bolagets nuvarande höga kassaförbränning. Bolagets satsningar på marknadsföring och försäljning faller i detta scenario inte ut som förväntat. Trots ökad marknadsnärvaro på samtliga marknader visar sig marknaden vara mer trögrörlig än beräknat. Chordate måste i ett bearscenario ytterligare bearbeta marknaden innan försäljningen kan ta fart, med ökad kassaförbränningstakt som resultat. Detta med följden att bolaget redan innan slutet av Q4 2017 måste söka nytt kapital via nya krediter eller nyemission. Vid upprepade nyemissioner kan förtroendet för ledningen och bolaget skadas, något som kan försvåra framtida kapitalanförskaffning till rimliga villkor. Situationen försvåras vidare av att kapitalstarka konkurrenter satsar på utveckling inom samma område. Genom etablerade försäljningskanaler kan dessa snabbare nå ut till marknaden och därmed skapa ytterligare inträdesbarriärer. Lyckas konkurrerande produkter trots Chordates dokumenterande kvalitet överträffa såväl effekt som patientvänlighet kan Chordates produktsystem komma att förlora de nuvarande komparativa fördelarna, i jämförelse med konkurrerande behandlingsmetoder. Detta förhindrar i ett worst-case-scenario delvis eller helt tillväxt.

4
Value Drivers
3
Quality of Earnings
4
Risk Profile
3
Quality of Management

Chordate Medical - Högre omsättning Q1-17 än helåret 2016

Högre omsättning Q1-17 än helåret 2016. Chordate omsatte Q1-17 ca 270 tSEK, att jämföra med 166 tSEK helåret 2016. Den starka tillväxten kvartal till kvartal förväntas fortsätta även under Q2-17.

100-200 miljoner potentiella patienter i Europa och Mellanöstern. Uppskattningsvis 10-20 % av världsbefolkningen lider av kronisk nästäppa, vilket för Europa och Mellanöstern innebär ca 100-200 miljoner potentiella patienter.

Kursnedgång med 50 % sedan introduktion förbättrar risk/reward. Sedan börsintroduktion Q1-17 har aktiekursen fallit 50 %. Detta trots att bolaget under perioden släppt flera goda nyheter och värderas lägre än alternativinvesteringar. Detta förbättrar risk/reward för aktien på såväl kort- som långsikt i jämförelse vid börsnotering.

Värderas lägre än alternativinvesteringar. Chordate värderas enligt måttet EV/S(1 % av potentiell marknad) lägre än alternativinvesteringar. Måttet kan anses indikera vilka förväntningar marknaden har på bolagens framtida omsättning, därmed kan det konstateras att marknaden för tillfället prisar in lägre förväntningar på Chordate jämfört med utvalda alternativinvesteringar.

Hög kassaförbränning. Chordate hade vid utgången av Q1-17 ca 8,1 MSEK i kassan. Då bolaget för närvarande befinner sig i en expansiv fas med negativa kassaflöden kan ytterligare kapitalanskaffning bli aktuell. Givet nuvarande kassaförbränningstakt skulle kapitaltillskott vara nödvändigt under början av 2018.