Chordate Medical Holding AB är ett medicintekniskt bolag med ett produktsystem framtaget för behandling av kronisk nästäppa. Systemet använder sig av en typ av nervstimulering kallad KOS (Kinetic Oscillation Stimulation) som avger en lågfrekvent vibration. Produktsystemet är CE-märkt och har enligt studier flertalet fördelar gentemot traditionella metoder.

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett bullscenario fulltecknas pågående emission samtidigt som kommande satsningar på försäljning och marknadsföring faller väl ut. Chordate ökar sin försäljningsnärvaro enligt plan och tar andelar på hemmamarknaden Norden, men även i Storbritannien och Mellanöstern. Bolaget minskar därför under 2017 den höga kassaförbränningstakten genom ökad försäljning trots något ökade kostnader från satsningar. Marknaden för nervstimuleringsenheter fortsätter att växa samtidigt och liknande behandlingar blir vanligare. Detta underlättar för Chordate som under 2018 i detta scenario ytterligare ökar sin tillväxttakt och närmar sig break-even trots fortsatt höga försäljnings-kostnader I ett bullscenario når bolaget break-even under H2 2019 och kan inleda expansion till resterande delar av Europa under 2020 finansierat från eget kassaflöde. I ett best-case-scenario kan inte ett uppköp av bolaget uteslutas.

Bearcase

I ett bearscenario fortsätter bolaget att för-bränna kassa. Bolagets satsningar på marknads-föring och försäljning faller i detta scenario inte ut som förväntat. Trots ökad marknadsnärvaro på samtliga marknader visar sig marknaden vara mer trögrörlig än beräknat. Chordate måste i ett bearscenario ytterligare bearbeta marknaden innan försäljningen kan ta fart, med ökad kassaförbränningstakt som resultat. Detta med följden att bolaget redan under Q1 2018 måste söka nytt kapital via nya krediter eller ny-emission. Vid upprepade nyemissioner kan förtroendet för ledningen och bolaget skadas, något som kan försvåra framtida kapital-anförskaffning till rimliga villkor. Situationen försvåras vidare av att kapitalstarka konkurrenter satsar på utveckling inom samma område. Genom etablerade försäljningskanaler kan dessa snabbare nå ut till marknaden och därmed skapa ytterligare inträdesbarriärer. Lyckas konkurrerande produkter trots Chordates dokumenterande kvalitet överträffa såväl effekt som patientvänlighet kan Chordates produkt-system komma att bli omodernt. Detta förhindrar i ett worst-case-scenario delvis eller helt tillväxt med i värsta fall nedlagd verksamhet som resultat.

4
Value Drivers
3
Quality of Earnings
4
Risk Profile
1
Quality of Management

Chordate Medical - Goda förutsättningar för medtechbolaget som nu noteras

100-200 miljoner patienter på initial marknad
Ungefär 10 – 20 % av befolkningen uppskattas lida av kronisk nästäppa, vilket innebär att ca 100-200 miljoner patienter i Chordates initiala marknads-område är potentiella patienter.

EV/S om 0,29 vid bullscenario 2019
I ett bullscenario lyckas bolaget med planerad etablering och når en omsättning om ca 181,5 MSEK 2019. Detta innebär ett EV/S om 0,29 vid fulltecknad emission. Detta får anses attraktivt och en uppvärdering får i detta scenario anses befogad.

Intäktsmodell möjliggör höga marginaler
Bolagets pay-per-treatment system möjliggör återkommande intäkter utan nämnvärda extrakostnader. Detta skapar goda förutsättningar för höga marginaler över tid. Chordate uppskattar att denna typ av intäkter på sikt kommer stå för 75 % av total omsättning, vilket får anses lovande vid lyckad etablering.

Relativt hög risk
Bolaget förbrukade 2016 ca 13 MSEK och avser satsa stora delar av emissionslikviden på försäljning, något som kan komma att ytterligare öka kassaförbränningstakten om önskat utfall uteblir. Produktsystemet har starka konkurrens-fördelar i jämförelse med traditionella metoder, vilket sänker risken något. Risken för nya produkter som gör Chordates system omodernt kvarstår dock.