Kronisk nästäppa har tidigare varit svårbehandlat och saknat effektiva alternativ. Traditionella metoder ger antingen endast kortvarig effekt eller risk för påtagliga biverkningar. Chordate fyller med sitt CE-märkta produktsystem S100 ett tomrum på marknaden, där behandling kan ges med medellång effekt utan biverkningar för patienten.

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett bullscenario fortsätter satsningar på försäljning och marknadsföring att falla väl ut. Chordate ökar sin försäljningsnärvaro enligt plan och tar andelar på hemmamarknaden Norden, och även i Storbritannien och Mellanöstern. Bolaget minskar därför under H2 2017 den höga kassaförbränningstakten genom ökad försäljning, trots ökade kostnader för marknadsföring. Marknaden för nervstimuleringsenheter fortsätter att växa och liknande behandlingar blir vanligare. Detta underlättar för Chordate, som under 2018 i ett bullscenario ytterligare ökar sin tillväxttakt och närmar sig break-even. Chordate kan även i ett bullscenario under 2018 komma att behöva ytterligare kapital innan break-even kan nås. I ett bullscenario kan Bolaget inleda en expansion till resterande delar av Europa under 2020 finansierat från eget kassaflöde. EV/S om 0,13 vid bullscenario 2020. Lyckas Chordate framgångsrikt med ovanstående når Chordate ca 109 tusen patienter år 2020 och omsättning om ca 145,6 MSEK, antaget en genomsnittlig intäkt för behandling om 1000 kr/patient och år. Analyst Groups beräkning antar vidare att 75 % av totala intäkter härrör från patientbehandling och 25 % från sålda enheter. Detta ger ett EV/S om 0,13. Jämfört med ett urval av mer etablerade bolag verksamma inom hälsovård, är EV/S om 0,13 är lågt. Dessa intäkter är dock osäkra, flera år i framtiden och är inte riskjusterade varav den höga potentialen därför bör vägas mot den höga risken. I ett bullscenario 2025 har Chordate expanderat till resterande Europa och är en etablerad aktör på marknaden. Patientantalet fortsätter öka på samtliga marknader. Tabeller och grafer i analysen förtydligar resonemanget.

Bearcase

I ett bearscenario fortsätter Bolagets nuvarande höga kassaförbränning. Bolagets satsningar på marknadsföring och försäljning faller i detta scenario inte ut som förväntat. Trots ökad marknadsnärvaro på samtliga marknader, visar sig marknaden vara mer trögrörlig än beräknat. Chordate måste i ett bearscenario ytterligare bearbeta marknaden innan försäljningen kan ta fart, med ökad kassaförbränningstakt som resultat. Innebärande att Bolaget redan under H2 2017 måste söka nytt kapital via nya krediter eller nyemission. Vid upprepade nyemissioner kan förtroendet för ledningen och Bolaget skadas, något som kan försvåra framtida kapitalanförskaffning till rimliga villkor. Situationen försvåras vidare av att kapitalstarka konkurrenter satsar på utveckling inom samma område. Genom etablerade försäljningskanaler kan dessa snabbare nå ut till marknaden och därmed skapa ytterligare inträdesbarriärer. Lyckas konkurrerande produkter, trots Chordates dokumenterande kvalitet, överträffa såväl effekt som patientvänlighet kan Chordates produktsystem komma att förlora nuvarande komparativa fördelarna, i jämförelse med konkurrerande behandlingsmetoder. Detta förhindrar i ett worst case-scenario delvis eller helt tillväxt. Tabeller och grafer i analysen förtydligar resonemanget.

4
Value Drivers
4
Quality of Earnings
4
Risk Profile
3
Quality of Management

Öppnande av egen klinik möjliggör snabb omsättningsökning med höga marginaler. Kan Chordate effektivt marknadsföra kliniken kan försäljning ta fart, och resultera i ökad omsättningstillväxt redan under 2017. Då klinikens format innebär att mellanhänder elimineras, vilket möjliggör högre bruttomarginaler.

100-200 miljoner potentiella patienter i Europa och Mellanöstern. Uppskattningsvis 10-20 % av världsbefolkningen lider av kronisk nästäppa, vilket för Europa och Mellanöstern innebär ca 100-200 miljoner potentiella patienter

Osäker kundfordran bekräftar hög risk. Chordate meddelade i rapporten för Q2-17 att ca 542 tSEK, avseende två leveranser till distributören i Förenade Arabemiraten och Oman bokförts som osäker kundfordran. Analyst Group bedömer risken som fortsatt hög rörande den regionen.

Värderas lägre än alternativinvesteringar. Chordate värderas enligt måttet EV/S(1 % av potentiell marknad) lägre än alternativ-investeringar. Måttet kan anses indikera vilka förväntningar marknaden har på bolagens framtida omsättning, vilket indikerar att marknaden för tillfället prisar in lägre förväntningar på Chordate jämfört med utvalda alternativinvesteringar.

Hög kassaförbränning. Chordate hade vid utgången av Q2-17 ca 4,48 MSEK i kassan. Då Bolaget för närvarande befinner sig i en expansiv fas, med negativa kassaflöden, kan ytterligare kapitalanskaffning bli aktuell. Givet nuvarande kassaförbränningstakt skulle kapitaltillskott vara nödvändigt under Q4 2017.