Chordate kan förbättra förmågan att andas genom näsan hos de miljontals människor som lider av kronisk nästäppa. Givet en patientdriven efterfrågan kan Bolaget öka sin försäljning och 2020 prognostiseras Chordate omsätta ca 21 MSEK, vilket kan jämföras med ca 1 MSEK 2018 (nettoomsättning). Med en målmultipel omkring P/S 4, härledd från en relativvärdering, och en diskonteringsränta om 10 %, ger det ett nuvärde om 2,7 kr per aktie på 2020 års prognos. En värdedrivare på kort sikt bedöms vara resultatet från den pågående interimanalysen hänförlig till Chordates migränstudie, vilken förväntas presenteras under Q2-19.

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett Bull scenario antas en högre efterfrågan där patienter i högre grad efterfrågar den behandling som möjliggörs med Chordates produkt. Således kan Chordate sälja fler system, något som bidrar till att den högre efterfrågan av behandlingar kan tillgodoses. Av den uppskattade adresserbara marknaden om nära 1 miljon patienter skulle Chordate gå från att 2018 nå 0,1 % till att 2022 nå 3,2 % av marknaden. Givet att varje system perioden 2019-2022 har en nyttjandegrad om 16 % (jämför 15 % i Base scenario), resulterar det ökade antalet tillhandahållna behandlingar i en högre omsättning. För att efterfrågan på Chordates behandlingsmetod ska kunna öka i högre grad antas Bolaget investera mer i olika marknadsföringsinsatser, vilket ökar rörelsekostnaderna och påverkar EBITDA-marginalen. Chordate antas nå break-even mellan 2020-2021. Givet en högre målmultipel om P/S 5, till följd av högre tillväxt än angivet Base scenario, på 2020 års försäljning om 24 MSEK och en diskonteringsränta om 10 %, ger det ett nuvärde om 94 MSEK (MC). Det motsvarar ett nuvärde per aktie om 3,8 kr i ett Bull scenario. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

Bearcase

I ett Bear scenario förväntas Chordate uppleva en lägre efterfrågan från marknaden vilket visar sig i färre antal sålda system och färre antal tillhandahållna behandlingar. Det här är en konsekvens av att Chordate har svårt att nå ut till marknaden och Bolagets marknadsföringsinsatser inte är tillräckligt framgångsrika. Samtidigt som en tillfredsställande försäljningstillväxt uteblir fortsätter koncernens fasta kostnader belasta resultatet negativt, varför Chordate i ett Bear scenario inte förväntas bli lönsamma till år 2022, vilket är slutåret för prognosperioden. Av den uppskattade adresserbara marknaden om nära 1 miljon patienter skulle Chordate gå från att 2018 nå 0,05 % till att 2022 nå ca 0,7 % av marknaden. Givet att varje system perioden 2019-2022 har en nyttjandegrad om 8 % (jämför 15 % i Base scenario), resulterar det minskade antalet tillhandahållna behandlingar i en lägre omsättning. Den lägre försäljningen förväntas innebära en försiktigare investeringstakt från Chordate för att spara kassaflöden. Trots det förväntas inte Chordate i ett Bear scenario bli lönsamma under prognosperioden som sträcker sig till 2022. Som ett resultat av detta, om möjligt vid given tidpunkt, kan ytterligare externt kapital komma att behöva inhämtas vid upprepade tillfällen. Givet en lägre målmultipel om P/S 3,5, till följd av lägre tillväxt än angivet Base scenario, på 2020 års försäljning om 5,7 MSEK och en diskonteringsränta om 10 %, ger det ett nuvärde om 16 MSEK (MC). Det motsvarar ett nuvärde per aktie om 0,6 kr i ett Bear scenario. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

4
Value Drivers
4
Quality of Earnings
4
Risk Profile
3
Quality of Management

  • Flera K.O.S-behandlingskliniker öppnade –finns nu i de tre största städerna i Sverige

September 2017 öppnade Chordate en egen K.O.S-klinik, där Bolaget började behandla privatbetalande patienter med hjälp av inhyrd vårdpersonal. Resultaten var bra och under H2-18 har Chordate inom loppet av tre månader tecknat franchiseavtal för Sveriges tre största städer: Stockholm, Göteborg och Malmö. Denna B2C-verksamhet är en mycket intressant del i Chordates affärsmodell och kan bidra till ökade intäkter.

  • Stor potential i migränmarknaden

Chordate bedriver även en studie på fyra neurologkliniker  i Tyskland. Syftet med studien är att härleda om Chordates K.O.S-behandling även kan ha effekt inom migränområdet, och då reducera de besvär som migrän medför. Migränmarknaden är minst sagt omfattande,
1 av 7 människor lider av migrän, och migrän anses vara den tredje vanligaste sjukdomen i världen. Vid en potentiell kommersialisering kan således uppsidan vara minst sagt betydande för Chordate.

  • Joint Venture i Kina ses som stark värdedrivare

Under 2018 tecknades avtal om Joint Venture (JV) avseende Kina tillsammans med Nanos Medical (Shanghai) Limited (”Nanos Medical”). Nanos Medical tillför 1,5 MUSD och Chordate tillför åtta kinesiska patent. Förhoppningen är att försäljningen kan påbörjas inom tre år. Via denna struktur kan Chordate erhålla potentiella försäljningsintäkter från den kinesiska marknaden som kanske annars inte hade varit möjliga.

  • Verkar i en konservativ och trögrörlig bransch – finansieringen är en fortsatt utmaning

För att Chordate ska kunna växa måste patienter som lider av kronisk nästäppa bli medvetna om Chordates behandlingsmetod, vilken kan ha fördelar jämfört med andra behandlingsalternativ. Här finns en tidsrisk om hur lång tid ett genombrott kan ta. Vid utgången av Q4-18 uppgick kassan till ca 0,5 MSEK och under januari 2019 tog Chordate in ca 5,3 MSEK via en riktad emission. Under mars/april genomförs en företrädesemission om ca 4 MSEK vilket stärker kassan på kort sikt.