Chordate Medical AB (”Chordate” eller ”Bolaget”) kan förbättra förmågan att andas genom nästan hos de miljontals människor som lider av kronisk nästäppa. Givet en patientdriven efterfrågan kan Bolaget öka sin försäljning. Chordate prognostiseras omsätta ca 48 MSEK år 2022. Med en målmultipel om P/S 4, härledd från en relativvärdering, och en hög diskonteringsränta om 15 %, ger det ett nuvärde om 5,3 kr per aktie. Värdet per aktie utgår från att pågående nyemission under maj 2018 fulltecknas, samt tänkt riktad kvittningsemission.

Se intervju med VD Anders Weilandt

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett Bull scenario antas en högre efterfrågan där patienter i högre grad efterfrågar den behandling som möjliggörs med Chordates produkt. Således kan Chordate sälja fler system, något som bidrar till att den högre efterfrågan av behandlingar kan tillgodoses. Av den uppskattade adresserbara marknaden om nära 1 miljon patienter skulle Chordate gå från att 2018 nå 0,8 % till att 2022 nå 6 % av marknaden. Givet att varje system har en nyttjandegrad om 14 % (jämför 12 % i Base scenario), resulterar det ökade antalet tillhandahållna behandlingar i en högre omsättning. För att efterfrågan på Chordates behandlingsmetod ska kunna öka i högre grad antas Bolaget investera mer i olika marknadsföringsinsatser, vilket ökar rörelsekostnaderna och påverkar EBITDA-marginalen. Chordate antas nå break-even mellan 2019 och 2020. Givet en målmultipel om P/S 4 på 2022 års försäljning 67 MSEK och en diskonteringsränta om 15 %, ger det ett nuvärde om 130 MSEK (MC). Det motsvarar ett nuvärde per aktie om 7,3 kr i ett Bull scenario. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

Bearcase

I ett Bear scenario förväntas Chordate uppleva en lägre efterfrågan från marknaden vilket visar sig i färre antal sålda system och färre antal tillhandahållna behandlingar. Det här är en konsekvens av att Chordate har svårt att nå ut till marknaden och Bolagets marknadsföringsinsatser inte är tillräckligt framgångsrika. Samtidigt som en tillfredsställande försäljningstillväxt uteblir fortsätter koncernens fasta kostnader belasta resultatet negativt, varför Chordate i ett Bear scenario inte förväntas bli lönsamma till år 2022, vilket är slutåret för prognosperioden. Av den uppskattade adresserbara marknaden om nära 1 miljon patienter skulle Chordate gå från att 2018 nå 0,2 % till att 2022 nå 0,9 % av marknaden. Givet att varje system har en nyttjandegrad om 6 % (jämför 12 % i Base scenario), resulterar det minskade antalet tillhandahållna behandlingar i en lägre omsättning. Den lägre försäljningen förväntas innebära en försiktigare investeringstakt från Chordate för att spara kassaflöden. Trots det förväntas inte Chordate i ett Bear scenario bli lönsamma under prognosperioden som sträcker sig till 2022. Som ett resultat av detta, om möjligt vid given tidpunkt, kan ytterligare externt kapital komma att behöva inhämtas utöver den finansieringsrunda som har antagits kunna ske under Q1-18. Givet en målmultipel om P/S 4 på 2022 års försäljning 9,5 MSEK och en diskonteringsränta om 15 %, ger det ett nuvärde om 19 MSEK (MC). Det motsvarar ett nuvärde per aktie om 1,0 kr i ett Bear scenario. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

4
Value Drivers
4
Quality of Earnings
4
Risk Profile
3
Quality of Management

  • Adresserbar marknad om 1,1 mdSEK

En behandling med Chordate antas i genomsnitt generera en intäkt om 600 SEK. Det är något lägre än vad Bolaget kommunicerat, men antas vara applicerbart över tid som ett genomsnitt till följd av ökade volymer som möjliggör lägre prisnivåer. Givet 1,8 miljoner potentiella behandlingstillfällen per år på Chordates första marknader, motsvarar det en årlig omsättningspotential om 1,1 mdSEK för Chordate.

  • Pay-per-treatment resulterar i höga brutto-marginaler för Chordate

Chordates intäktsmodell består inte enbart av försäljning av produktsystem. Genom en pay-per-treatment-metod erhålls återkommande intäkter för varje gjord behandling, där varje installerat system laddas elektroniskt med det antal behandlingar som beställs och som kan fyllas på vartefter dessa använts upp. Enkelheten i intäktsmodellen resulterar i höga bruttomarginaler, och på sikt prognostiseras Chordate kunna nå en bruttomarginal uppåt 70 %, förutsatt att antalet sålda behandlingar ökar.

  • Joint Venture i Kina ses som stark värdedrivare

Chordate har tecknat avsiktsförklaring om Joint Venture (JV) avseende Kina tillsammans med Nanos Medical (Shanghai) Limited (”Nanos Medical”). Förhoppningen är att avtal ska finnas på plats inom kort och att försäljningen kan påbörjas inom 2-3 år. Med Nanos Medicals lokala närvaro och starka finanser kan Chordate erhålla potentiella försäljningsintäkter från den kinesiska marknaden som kanske annars inte hade varit möjliga.

  • Verkar i en konservativ och trögrörlig bransch

För att Chordate ska kunna växa måste patienter som lider av kronisk nästäppa bli medvetna om Chordates behandlingsmetod, vilken kan ha fördelar jämfört med andra behandlingsalternativ. Att skapa en patientdriven efterfrågan är en stor utmaning och kommer kräva ytterligare marknadsinsatser.

  • Stärker kassan via nyemission under maj 2018

Chordate har tidigare kommunicerat att de är i behov av ytterligare kapital. Via pågående nyemission om 21,2 MSEK (exklusive emissionskostnader), garanterad till 90 %, stärker Bolaget sin kassa inför tänkt expansionsfas.