Chordate har under tio år utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa och kronisk migrän. Inom migränområdet finns stor potential och givet framgångsrika studieresultat och kommersialisering under 2020 öppnas helt nya möjligheter för Chordate. 2020 prognostiseras Chordate omsätta ca 21 MSEK, vilket kan jämföras med ca 1 MSEK 2018 (nettoomsättning). Med tillämpad målmultipel och en diskonteringsränta om 10 %, ger det ett nuvärde om 2,7 kr per aktie på 2020 års prognos i ett Base scenario.

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett Bull scenario antas en högre efterfrågan där patienter i högre grad efterfrågar den behandling som möjliggörs med Chordates produkt. Således kan Chordate sälja fler system, något som bidrar till att den högre efterfrågan av behandlingar kan tillgodoses. Av den uppskattade adresserbara marknaden om nära 1 miljon patienter skulle Chordate gå från att 2018 nå 0,1 % till att 2022 nå 3 % av marknaden. Givet att varje system perioden 2019-2022 har en nyttjandegrad om 16 % (jämför 12 % i Base scenario), resulterar det ökade antalet tillhandahållna behandlingar i en högre omsättning. För att efterfrågan på Chordates behandlingsmetod ska kunna öka i högre grad antas Bolaget investera mer i olika marknadsföringsinsatser, vilket ökar rörelsekostnaderna och påverkar EBITDA-marginalen. Chordate antas nå break-even mellan 2020-2021. Givet en målmultipel om P/S 3,5 på 2021 års försäljning om 33 MSEK och en diskonteringsränta om 10 %, ger det ett nuvärde om 92 MSEK (MC). Det motsvarar ett nuvärde per aktie om 3,8 kr i ett Bull scenario

Bearcase

I ett Bear scenario förväntas Chordate uppleva en lägre efterfrågan från marknaden vilket visar sig i färre antal sålda system och färre antal tillhandahållna behandlingar. Det här är en konsekvens av att Chordate har svårt att nå ut till marknaden och Bolagets marknadsföringsinsatser inte är tillräckligt framgångsrika. Samtidigt som en tillfredsställande försäljningstillväxt uteblir fortsätter koncernens fasta kostnader belasta resultatet negativt, varför Chordate i ett Bear scenario inte förväntas bli lönsamma till år 2022, vilket är slutåret för prognosperioden. Av den uppskattade adresserbara marknaden om nära 1 miljon patienter skulle Chordate gå från att 2018 nå 0,05 % till att 2022 nå ca 0,7 % av marknaden. Givet att varje system perioden 2019-2022 har en nyttjandegrad om 7 % (jämför 12 % i Base scenario), resulterar det minskade antalet tillhandahållna behandlingar i en lägre omsättning. Den lägre försäljningen förväntas innebära en försiktigare investeringstakt från Chordate för att spara kassaflöden. Trots det förväntas inte Chordate i ett Bear scenario bli lönsamma under prognosperioden som sträcker sig till 2022. Som ett resultat av detta, om möjligt vid given tidpunkt, kan ytterligare externt kapital komma att behöva inhämtas vid upprepade tillfällen. Givet en lägre målmultipel om P/S 2,5, till följd av lägre tillväxt än angivet Base scenario, på 2021 års försäljning om 7,5 MSEK och en diskonteringsränta om 10 %, ger det ett nuvärde om 16 MSEK (MC). Det motsvarar ett nuvärde per aktie om 0,6 kr i ett Bear scenario.

4
Value Drivers
4
Quality of Earnings
4
Risk Profile
3
Quality of Management

  • Framgångsrikt genomförd interimanalys av klinisk studie avseende kronisk migrän

Chordate lägger under 2019 stort fokus på migränmarknaden där en migränstudie sedan en tid tillbaka har pågått i Tyskland, fördelat på fyra kliniker. Under maj publicerades information från den interimanalys som genomförts under våren, där utfallet var positivt. Slutsatsen som kunde dras från rapporten var att den rekommendation som Chordate fått, bekräftar att studien är på rätt spår, med ursprunglig utformning. I och med denna bekräftelse av interimanalysen så kommer Chordate fortsätta med förberedelserna för registrerings-processen för CE-märkning av migränindikationen. Chordate kommer också att börja planera marknadsintroduktionen för denna behandling

  • Stor potential i migränmarknaden

Chordate vill med sin K.O.S-behandling reducera de besvär som migrän medför. Migränmarknaden är minst sagt omfattande, 1 av 7 människor lider av migrän, och migrän anses vara den tredje vanligaste sjukdomen i världen. Den globala marknaden för migränläkemedel har ett prognostiserat värde om 80 mdSEK år 2026. Vid en potentiell kommersialisering kan uppsidan vara minst sagt betydande för Chordate.

  • Joint Venture i Kina ses som stark värdedrivare

Under 2018 tecknades avtal om Joint Venture (JV) avseende Kina tillsammans med Nanos Medical (Shanghai) Limited (”Nanos Medical”). Nanos Medical tillför 1,5 MUSD och Chordate tillför åtta kinesiska patent. Förhoppningen är att försäljningen kan påbörjas inom tre år. Via denna struktur kan Chordate erhålla potentiella försäljningsintäkter från den kinesiska marknaden som kanske annars inte hade varit möjliga.

  • Finansieringen är en fortsatt utmaning

Vid utgången av Q1-19 uppgick kassan till ca 0,2 MSEK och efter perioden har Chordate införskaffat ca 5 MSEK i finansiering. Baserat på senaste burn rate estimeras Chordates lassa uppgå till ca 1 MSEK vid utgången av maj.