Scandinavian ChemoTech AB (publ) (”ChemoTech” eller ”Bolaget”) har utvecklat en behandlingsenhet som genom elektrokemoterapi kan användas vid behandling av cancer. Under det senaste året har Bolaget tecknat avtal med partners och distributörer i Filippinerna, Indien, Malaysia och Pakistan. Vidare har Bolaget under våren 2018 levererat sin första ordentliga order samt åtagit sig att leverera ytterligare två IQWave™-enheter. Detta gör att förutsättningar för försäljningen ska ta fart ses som goda. I ett Base scenario estimeras Bolaget 2022E ha sålt 102 IQWave™-enheter och den totala omsättningen uppgår till 40 MSEK. Med en targetmultipel om EV/Sales 3x 2022E och diskonteringsränta om 15 % uppgår det motiverade värdet per aktie till 23,6 kr vid utgången av 2018.

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett Bull scenario väntas ChemoTech kunna sälja IQWave™-enheter i högre takt. Detta medför även att antalet behandlingar i snabbare takt ökar och efterfrågan på behandlingskiten stiger snabbare. Vidare antas ChemoTech kunna sluta avtal med ett sjukhus som har möjligt till en högre behandlingsfrekvens vilket gör att antalet behandlingar på sikt väntas öka. Priset på behandlingskiten antas konstant till 3,1 tSEK (300 EUR), vilket är i linje med Base scenariot. Värderingen baseras på EV/Sales för 2022E diskonterat till utgången av 2018. Targetmultipeln 2022 antas 3x, vilket är i linje med Base scenariot. Då ChemoTech 2022E estimeras göra ett rörelseresultat om 8,5 MSEK motsvarar EV/Sales 3,0 en EV/EBIT om 17,7x. Utifrån ovan motiveras ett bolagsvärde 2022E om 151 MSEK. Värdering tar inte hänsyn till Bolagets forskningsprojekt vilket skulle kunna utgöra ytterligare värde. Vidare baseras värderingen på befintlig kapitalstruktur och det finns en risk att Bolaget kan vara i behov av ytterligare externt kapital i framtiden vilket kan medföra en negativ utspädningseffekt. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

Bearcase

I ett Bear scenario väntas försäljningsprocesserna vara långdragna och Bolagets försäljning av IQWave™ är lägre än i Base scenario. Detta kan härröras från en konservatism i marknaden där de potentiella kunderna i lägre grad väljer att använda sig av elektrokemoterapi. Vidare väntas det även medföra att behandlingsfrekvensen per IQWave™-enhet blir lägre. Vid utgången av 2022E estimeras antal utestående IQWave™-enheter vara 35 stycken. Med en targetmultipel om EV/Sales 3x värderas Bolaget 2022E till 33 MSEK. Med en diskonteringsränta om 15 % motsvarar vid utgången av 2018E en värdering om 19 MSEK och värde per aktie om 6,5 SEK. I ett Bear scenario kan ChemoTech även väntas vara i behov av externt kapital då den prognostiserade kassan väntas vara förbrukad under 2019E. Detta skulle innebära utspädningseffekter och en negativ påverkan på aktiekursen. Det kan nämnas att även i ett Bear scenario kan Bolagets forskningsprojekt utgöra ytterligare värde, något som inte inkluderats i nuvarande scenario till följd att det är svårt att kvantifiera. Utvärdering av Bolagets forskningsprojekt får ske löpande. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

5
Value Drivers
5
Quality of Earnings
5
Risk Profile
5
Quality of Management

  • Affärsmodell med återkommande intäkter och stigande bruttomarginal

För behandling med ChemoTechs produkter krävs utöver IQWave™-enheten ett behandlingskit. Detta gör att Bolaget utöver försäljning av IQWave™ skapar en åter-kommande intäktsström. Dessa estimeras även ha högre bruttomarginaler vilket gör att lönsamheten ökar i takt med att antalet utestående IQWave™-enheter ökar.

  • Adresserbar marknad om 1,2 mdSEK

ChemoTechs fokus är primärt på länder i Asien och fokusmarknad uppgår till 206 000 patienter årligen, motsvarande 1,2 mdSEK. Bolaget har levererat en order av IQWave™ och innehar partner- och distributörsavtal i Filippinerna, Indien, Malaysia och Pakistan. Detta gör att förutsättningarna för försäljning bedöms som goda.

  • Motiverat värde per aktie om 23,6 SEK 2018E

I ett Base scenario estimeras ChemoTech 2022E ha sålt 102 IQWave™-enheter och den totala omsättningen estimeras uppgå till 40 MSEK. En targetmultipel om EV/Sales 3x motsvarar ett bolagsvärde om 121 MSEK 2022E. Med en diskonteringsränta om 15 % innebär det ett värde per aktie om 23,6 SEK vid utgången av 2018. 1

  • Forskningsprojekt med potentiellt årligt marknadsvärde som är 5 gånger större än befintlig marknad

ChemoTech har idag ett forskningsprojekt för smärtbehandling av sekundär skelettcancer. Denna marknad uppskattas uppgå till ett värde om 6,9 mdSEK årligen, vilket är över fem gånger större än den befintliga fokusmarknaden. Då detta ännu är i ett forskningsstadie har det inte tagits hänsyn till i värdering och kan således betraktas som en option.

  • Risk för ytterligare nyemission i framtiden

Bolaget estimeras göra cirka 14 MSEK i rörelseförluster till och positivt rörelseresultat under 2021E. Detta gör att det finns risk för ytterligare nyemission. Vidare presenterar Bolaget inte räkenskaper för hela koncernen vilket sänker transparensen.