CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3DBioskrivare utvecklade av andra operatörer.

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett Bullscenario estimeras Cellink fortsätta penetrera marknaden i ett högt tempo och på så vis snabbt lyckas ta marknadsandelar. Efterfrågan på 3D-Bioutskrivare förväntas huvudsakligen riktas mot bolag som kombinerar en prismedveten strategi med komplexitet. Detta är ett område som bolaget har nischat sig mot med en av marknadens mest kostnadseffektiva 3D-Bioskrivare och tillhörande biobläck. Detta leder till att Cellink växer betydligt snabbare än marknadens tillväxttakt om 17,4 %. Skulle bolaget lyckas erhålla partneravtal med en större aktör inom antigen Big Pharma eller kosmetikabranschen, likt  Organovos avtal med L’Oreal, är potentialen för omsättningsökning mycket stor. Vid ett sådant scenario är det rimligt att anta att Cellinks CAGR överstiger 100 % och att bruttomarginalerna successivt stiger mot 75 % i takt med att kundrelationer fördjupas och eftermarknads-potentialen ökar. Då eftermarknaden är associerad med högre marginaler kommer skalbarheten i affärsmodellen tydligt märkas av, vilket även avspeglar sig i en allt högre rörelsemarginal. I dagsläget finns det cirka 11 000 universitet världen över som är potentiella kunder. Skulle Cellink lyckas penetrera 3 % av den marknaden, med det konservativa åtagandet att varje universitet köper in två 3D-Bioskrivare, skulle det generera en försäljning om 42,7 MSEK. Värt att notera är att försäljingen om 42,7 MSEK endast är baserad på försäljning av 3D-Bioskrivare och tar inte hänsyn till någon mer försäljning av biobläck eller förbrukningsvaror.

Bearcase

I ett Bearscenario har Cellink svårigheter att ta marknadsandelar och nå ett kommersiellt genombrott. I scenariot hårdnar konkurrensen inom 3D-Bioskrivare, där nya innovativa tekniker försvårar möjligheterna för att just Cellinks 3D-Bioskrivare ska nå framgångar. Detta resulterar i att bolaget misslyckas med att nå tillräcklig försäljning för att täcka de operationella kostnaderna, vilket leder till en nyemission under 2018. Vidare nekas även bolagets patentansökningar på både biobläcket och 3D-Bioskrivarna, vilket öppnar upp möjligheter för mer resursstarka konkurrenter att kopiera bolagets affärsmodell. Cellink kommer vid ett sådant utfall ha svårigheter att nå lönsamhet och följaktligen kommer bolaget att fortsätta bränna kassa framgent och enligt estimaten för bolagets burn-rate skulle det innebära att ytterligare kapitalanskaffning skulle behöva genomföras under 2018. Under dessa förutsättningar tvingas Cellink sänka priserna på såväl 3D-Bioskrivare som eftermarknadstjänster, vilket slår mot bruttomarginalerna. En lägre penetrationsgrad leder också till att bolaget får det svårare att fördjupa kundrelationer samt att ytterligare investeringar behöver göras i teknologin.

4
Value Drivers
3
Quality of Earnings
3
Risk Profile
4
Quality of Management

Cellink – Prisbelönat bolag med revolutionerande 3D-Bioskrivare

Stor underliggande marknad med hög tillväxt och få aktörer.
Enligt the Wise Guy Report förväntas marknaden för 3D-Bioskrivare nästan fördubblas fram till 2020, och CAGR uppgår till 17,4 %. Branschen domineras idag av ett fåtal större aktörer samt ett flertal mindre entreprenörsledda aktörer.

Aktivt i 7 månader och har redan försäljning i 25 länder.
På mycket kort tid har Cellink nått ut till en global marknad, vilket får betraktas som ett tydligt proof of concept. Affärsmodellen uppvisar höga bruttomarginaler och stor skalbarhet vilket gör att Cellink kan gå med vinst redan 2017.

Högt insiderägande med starka ägare.
Vid fulltecknad emission uppgår insiderägandet till 86 %. Styrelseordförande, som äger 10,5 %, har varit med och utvecklat bolag som Hexatronic och Opus. Välrenommerade finansmannen Carl Bennet äger även 4,5 % av bolaget.

Lagändring på kosmetikamarknaden öppnar upp för potentiella partnerskap.
Kosmetikabolag har stor användning av 3D-Bioskrivare. Europeiska Kommissionen har successivt förbjudit testande av kosmetika på djur. Enbart L’Oreal spenderar 6,2 MEUR årligen på odlad hud. Avtal med kosmetikabolag kan på så vis agera katalysator för Cellink.

Hög värdering i relation till försäljning samt inga registrerade patent.
De största riskerna i bolaget utgörs av att Cellink har två patentansökningar som inte registrerats samt att värderingen i relation till försäljningen är hög.