Investerare underskattar behovet av nya teknologiska alternativ inom välfärden och bolag likt Camanio Care, ett IT- och robotikbolag inom vård- och omsorg, erbjuder exponering mot en marknad som står inför en potentiellt exponentiell tillväxtfas. Bolaget är ungt och försäljningen låg, men om acceptansgraden av ny robotik och teknologi inom äldrevården ökar finns det goda möjligheter för Bolaget att växa, dels på befintlig produktbas, dels genom förvärv och nya produkter.

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett bull-scenario når Camanio Care ut till en större andel av den växande marknaden för välfärdsteknik. För att illustrera potentialen i ett bullscenario väljer vi att anta vilka marknadsandelar Camanio Care kan ha om 10 år för produkterna jDome BikeAround och Bestic. Tabeller i analysen illustrerar antaganden. Drivare till en högre marknadsandel är en större marknadsacceptans (rate of adoption) samt att Camanio Care har organisationen att tillgodose efterfrågan. Giraff kan underlätta för hemvården och marknaden är omfattande redan idag, både i Europa och resten av världen. Det finns således utrymme att växa och givet att privata och offentliga aktörer inser nyttan av produkten och hur den kan underlätta och effektivisera vården kan försäljningen av Giraff öka. Antaget att Camanio Care når ut till Europa initialt och når en dubblerad marknadsandel i ett bull-scenario ger det omsättningspotential upp emot 121 MSEK. Tabeller och grafer i analysen förtydligar resonemanget.

Bearcase

Camanio Care arbetar idag dels med direktförsäljning till slutkund, dels med utvalda distributörer. För att Bolaget ska växa kommer nätverket av återförsäljare samt den egna organisationen behöva skalas upp. CAPEX förväntas därmed stiga framgent. I ett långsiktigt bear-scenario utvecklas inte försäljningen i tillräckligt hög grad och de fasta kostnaderna tynger Bolagets kassaflöden. I ett sådant scenario finns det risk för t.ex. fler nyemissioner. Till följd av nyemissionen i juni 2017 bedöms Camanio Care ha god likviditet tills vidare. Utgående kassa mars 2017 uppgick till 2,9 MSEK. Under juni tog Bolaget in 12,4 MSEK (efter transaktionskostnader) via företrädesemission och utgående kassa per den sista juni uppgick till 0,8 MSEK (emissionen hade då ej registrerats). Bolagets burn-rate mellan Q1-17 och Q2-17 uppgår således till 0,7 MSEK/månad. Till den 31 augusti har två månader fortlöpt, med registrerad nyemission och fortsatt liknande burn rate, antas kassan per sista augusti uppgå till 11,8 MSEK. Givet en burn rate om 0,7 MSEK per månad är Camanio Care finansierade till början av 2019. Då Camanio Care avser expandera, vilket kan öka CAPEX, illustreras ett scenario med dubbelt så hög förbrukning av kapital i analysen. För en investerare, består ett bear-scenario av utebliven tillväxt, fortsatt förlust i verksamheten och risk för nyemissioner.

3
Value Drivers
4
Quality of Earnings
3
Risk Profile
3
Quality of Management

20 % av världens befolkning förväntas vara över 60 år 2050. En större andel senior befolkning och en relativt mindre andel som kan ta hand om dem innebär stora utmaningar för samhället. Det finns ett behov av nya och innovativa teknologiska lösningar, en trend som gynnar aktörer likt Camanio Care.

Allmänhetens acceptansgrad kommer avgöra tillväxten. Marknaden för välfärdsteknik befinner sig ännu i sin linda och frågan återstår i vilken takt utvecklingen kommer gå, när den breda allmänheten vänjer sig vid tekniken och när kunderna börjar lägga sina orders.

Camanio Care ser möjligheter i Kina. Kina står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning. Under våren 2017 inledde Camanio Care två nya samarbeten med kinesiska aktörer och innan sommaren tog Bolaget in 12,4 MSEK (efter transaktionskostnader) via företrädesemission, med syftet att bl.a. finansiera en snabbare expansion i Kina.

En investering idag är en tidig positionering inför ett potentiellt paradigmskifte. Camanio Care värderas idag till 33,2 MSEK (Market Cap) på en växande teknikmarknad som adresserar äldrevården. I takt med att marknaden för välfärdsteknik utvecklas kan Bolaget växa exponentiellt.

Låga försäljningsnivåer och negativt resultat. Camanio Care har idag en blygsam försäljning och är ännu inte lönsamma. Kassan uppskattas den 31 augusti 2017 uppgå till 11,8 MSEK. Med en burn rate om 1,4 MSEK är Camanio Care finansierade till april 2018, allt annat lika. Vid utebliven försäljningstillväxt kan externt kapital behöva inhämtas för bibehållen likviditet.

 

Denna analys är en så kallad uppdragsanalys. Detta innebär att Analyst Group har mottagit betalning för att göra analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva. Analytiker äger inte aktier i bolaget.