Camanio Care AB (”Camanio Care” eller Bolaget”) bildades hösten 2016 genom en sammanslagning av Bestic AB och Brighter Two AB och är ett IT- och robotikbolag med välfärdsteknologi för vård- och omsorg. Camanio Care är verksamma på ett globalt plan och erbjuder idag flertalet produkter, tjänster och utbildningar med fokus på ökad vårdkvalitet inom områden som aktivering, måltid och digital tillsyn.

Se vår videosammanfattning av analysen HÄR

Finansiella Scenarier

Bullcase

Camanio Care har idag (2018-03-09) ett börsvärde på 32 MSEK (Market Cap) och har en tidig position inför ett potentiellt marknadsskifte. I ett bull-scenario når Camanio Care ut till en större andel av denna marknad. I nedan tabeller görs antaganden om vilka marknadsandelar Camanio Care kan ha om 10 år för produkterna jDome BikeAround och Bestic. (Se tabell i analysen för förtydligande) Drivare till en högre marknadsandel är en större marknadsacceptans (rate of adoption) samt att Camanio Care har organisationen att tillgodose efterfrågan. Giraff kan underlätta för hemvården och marknaden är omfattande redan idag, både i Europa och resten av världen. Det finns således utrymme att växa och givet att privata och offentliga aktörer inser nyttan av produkten och hur den kan underlätta och effektivisera vården kan försäljningen av Giraff öka. Skulle det antas att Camanio Care når ut till Europa initialt och når en dubblerad marknadsandel i ett Bull scenario, jämfört med tidigare nämnda marknadsandelar, ger det följande omsättningspotential. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

Bearcase

Camanio Care arbetar idag dels med direktförsäljning till slutkund, dels med utvalda distributörer. För att Bolaget ska växa kommer nätverket av återförsäljare samt den egna organisationen behöva skalas upp. CAPEX förväntas därmed stiga framgent. I ett långsiktigt bear-scenario utvecklas inte försäljningen i tillräckligt hög grad och de fasta kostnaderna tynger Bolagets kassaflöden. I ett sådant scenario finns det risk för t.ex. fler nyemissioner. Camanio Care stärkte kassan genom en nyemissionen under juni 2017, och under december 2017 skaffade Bolaget finansiering via aktören European Select Growth Opportunities Fund. Finansiering på upp till 20 MSEK genom ett konvertibellån, där kapitalisering kommer ske genom olika trancher. Således bedöms Camanio Care ha god likviditet för att växa under 2018. Justerat för emission och kapitalrundor uppgick burn rate under 2017 till ca 1,1 MSEK/månad. Givet en fortsatt burn rate om 1,1 MSEK per månad är Camanio Care finansierade till hösten 2018. För en investerare består ett Bear scenario sammanfattningsvis av utebliven tillväxt, fortsatt förlust i verksamheten och risk för nyemissioner. Till följd av tillgängligt konvertibellån kan Bolaget hämta in ytterligare kapital under 2018 via satta trancher. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

3
Value Drivers
4
Quality of Earnings
3
Risk Profile
3
Quality of Management

  • 20 % av världens befolkning förväntas vara över 60 år 2050. En större andel åldrande befolkning och en relativt mindre andel som kan ta hand om den innebär stora utmaningar för samhället. Det finns ett behov av innovativa teknologiska lösningar, en trend som gynnar aktörer likt Camanio Care.
  • En investering idag är en tidig positionering inför ett potentiellt paradigmskifte. Camanio Care värderas till 32 MSEK (2018-03-09) på en växande teknikmarknad som adresserar äldrevården. I takt med en mer utvecklad marknad kan Bolaget växa exponentiellt.
  • Allmänhetens acceptansgrad kommer avgöra tillväxten. Marknaden för välfärdsteknik befinner sig ännu i sin linda och frågan återstår i vilken takt utvecklingen kommer ske, när den breda allmänheten vänjer sig vid tekniken och när kunderna börjar lägga sina orders.
  • Fokus mot Nordamerika under 2018. Under 2017 tecknade Camanio Care nya samarbeten inom regionen, och under 2018 kommer fokus vara på att få en starkare lokal organisation på plats i USA och Kanada, tillsammans med fler distributörer och partners.
  • Låg försäljningsnivå idag. Camanio Care har idag en blygsam försäljning och är ännu inte lönsamma. Kassan per sista februari 2018 uppskattas till  5,7 MSEK. Med en burn rate om 1,1 MSEK skulle Camanio Care vara finansierade till sommaren 2018, allt annat lika. Bolaget har dock tillgång till ytterligare finansiering via tidigare konvertibellån, där finansiering kommer ske genom trancher.