Camanio Care AB (”Camanio Care” eller Bolaget”) bildades hösten 2016 genom en sammanslagning av Bestic AB och Brighter Two AB och är ett IT- och robotikbolag med välfärdsteknologi för vård- och omsorg. Camanio Care är verksamma på ett globalt plan och erbjuder idag flertalet produkter, tjänster och utbildningar med fokus på ökad vårdkvalitet inom områden som aktivering, måltid och digital tillsyn.

Finansiella Scenarier

Bullcase

Camanio Care har idag (2017-11-27) ett börsvärde på 41 MSEK (Market Cap) och har en tidig position inför ett potentiellt marknadsskifte. I ett bull-scenario når Camanio Care ut till en större andel av denna marknad. I nedan tabeller görs antaganden om vilka marknadsandelar Camanio Care kan ha om 10 år för produkterna jDome BikeAround och Bestic. Drivare till en högre marknadsandel är en större marknadsacceptans (rate of adoption) samt att Camanio Care har organisationen att tillgodose efterfrågan. Giraff kan underlätta för hemvården och marknaden är omfattande redan idag, både i Europa och resten av världen. Det finns således utrymme att växa och givet att privata och offentliga aktörer inser nyttan av produkten och hur den kan underlätta och effektivisera vården kan försäljningen av Giraff öka. Skulle det antas att Camanio Care når ut till Europa initialt och når en dubblerad marknadsandel i ett bull-scenario, jämfört med tidigare nämnda marknadsandelar, ger det följande omsättningspotential. (Se grafer och tabeller i analysen för förtydligande)

Bearcase

Camanio Care arbetar idag dels med direktförsäljning till slutkund, dels med utvalda distributörer. För att Bolaget ska växa kommer nätverket av återförsäljare samt den egna organisationen behöva skalas upp. CAPEX förväntas därmed stiga framgent. I ett långsiktigt bear-scenario utvecklas inte försäljningen i tillräckligt hög grad och de fasta kostnaderna tynger Bolagets kassaflöden. I ett sådant scenario finns det risk för t.ex. fler nyemissioner. Till följd av nyemissionen i juni 2017 bedöms Camanio Care ha god likviditet idag. Under juni tog Bolaget in 12,4 MSEK (efter transaktionskostnader) via företrädesemission och utgående kassa under september 2017 uppgick till 0,4 MSEK (emissionen hade då ej ännu registrerats). Då del av emissionslikvid tillfördes sent tog Camanio Care ett kortfristigt lån om 1 MSEK som betalades tillbaka i oktober. Justerat för emissionen är burn rate under 2017 års nio första månader 0,7 MSEK/månad. Givet en fortsatt burn rate om 0,7 MSEK per månad är Camanio Care finansierade till hösten 2018. För en investerare består ett bear-scenario sammanfattningsvis av utebliven tillväxt, fortsatt förlust i verksamheten och risk för nyemissioner. (Se grafer och tabeller i analysen för förtydligande)

3
Value Drivers
4
Quality of Earnings
3
Risk Profile
3
Quality of Management

  • 20 % av världens befolkning förväntas vara över 60 år 2050. En större andel åldrande befolkning och en relativt mindre andel som kan ta hand om den innebär stora utmaningar för samhället. Det finns ett behov av innovativa teknologiska lösningar, en trend som gynnar aktörer likt Camanio Care.
  • Allmänhetens acceptansgrad kommer avgöra tillväxten. Marknaden för välfärdsteknik befinner sig ännu i sin linda och frågan återstår i vilken takt utvecklingen kommer ske, när den breda allmänheten vänjer sig vid tekniken och när kunderna börjar lägga sina orders.
  • Camanio Care ser möjligheter i Kina. Kina står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning. Under våren 2017 inledde Camanio Care två nya samarbeten med kinesiska aktörer och innan sommaren tog Bolaget in 12,4 MSEK (efter emissionskostnader) via företrädesemission, med syftet att bl.a. finansiera en snabbare expansion i Kina.
  • En investering idag är en tidig positionering inför ett potentiellt paradigmskifte. Camanio Care värderas idag till 41 MSEK (Market Cap) på en växande teknikmarknad som adresserar äldrevården. I takt med en mer utvecklad marknad kan Bolaget växa exponentiellt.
  • Låga försäljningsnivåer och negativt resultat. Camanio Care har idag en blygsam försäljning och är ännu inte lönsamma. Kassan uppskattas den 30 november 2017 uppgå till 8,2 MSEK. Med en burn rate om 0,7 MSEK är Camanio Care finansierade till hösten 2018, allt annat lika. Vid utebliven försäljningstillväxt kan externt kapital behöva inhämtas för bibehållen likviditet.