Bioservo har nyligen genomfört en strategiomställning, där Bolaget skall utnyttja sin legitimitet inom hälso- och sjukvårdssegmentet, och fokusera mot industriella aktörer. Köpkraften är stark, marknaden är outtömlig och efterfrågan är påträffande. Bioservo lanserade nyligen sin första produkt, Ironhand, för det industriella segmentet. Med lite höjd för eventuella ledtider, förväntas denna produkt rullas ut tillsammans med industrijättarna GE, GM, Eiffage, Airbus och JM under 2018. Mycket talar för att Bioservo går en ljus framtid tillmötes. Sedan IPOn 2017 har aktiekursen haft en negativ utveckling. Lyckas Bolaget med denna marknadsexpansion finns all anledning att tro på en omvärdering av aktien.

Finansiella Scenarier

Bullcase

Följande Bull scenario utgår från de värderingsprinciper vilka applicerades i Base scenario. Detta scenario avser att belysa en något mer positiv, och fortfarande sannolik, utveckling framgent för Bioservo. Scenariot kommer att fortsatt exkludera eventuella abonnemangsintäkter från AIM-modellen, samt eventuell intjäning från en ny produktlansering (t.ex. Ironarm). I ett Bull scenario prognostiseras affärssegmentet Healthcare nå ett alltjämt större genomslag. Dels förväntas Bioservo avancera gällande potentiell marknad i Sverige, genom ett lyckat arbete med att integrera fler landsting till Carbonhand. Vidare prognostiseras ett högre underliggande köptryck från den norska marknaden. I de finansiella prognoserna (se sida 11) antas en extrapolerad årssiffra om 100 enheter under 2018. I ett Bull scenario antas en tillväxttakt i linje med Bioservos historiska tillväxttakt om 43 % CAGR, vilket till 100 % utgjorts av Healthcare-segmentet. Gällande Ironhand och marknadssegmentet Professional, antas minst två aktörer, i paritet med dagens kunder, adderas till avtalsportföljen. Vidare antas det att båda tillfaller H2 2018. Med avseende på den antagna ledtiden om ca 12 månader (se sida 11) förväntas dessa två kunder bidra med betydande intäktsströmmar först under 2019. Detta förväntas ge en positiv utveckling på bruttomarginalen för handskar, och modelleras från 65 % till 70 %, genom förbättrade volymvillkor. Bruttomarginalen per enhet antas vara oförändrad, då volymen enheter förväntas växa proportionerligt med antalet handskar, dvs. 1/4 av tillväxttakten för handskar tillhörande Ironhand. I nedan presenterad multipelvärdering replikeras jämförelsemultiplarna, vilka användes i Base scenario. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

Bearcase

Följande Bear scenario utgår från de värderingsprinciper vilka applicerades i Base scenario. Detta scenario avser att belysa en något mer negativ, och fortfarande sannolik, utveckling framgent för Bioservo. Scenariot kommer att fortsatt exkludera eventuella abonnemangsintäkter från AIM-modellen, samt eventuell intjäning från en ny produktlansering (t.ex. Ironarm). I ett Bear scenario antas den extrapolerade siffran från Q4 2017 gällande 100 enheter av Carbonhand vara en överreaktion från höga inköp av distributör, till följd av enheten är relativt ny på marknaden. Således faller omsättningen med ca 50 % i Healthcare, och Bioservo antas således endast leverera totalt 50 st. Carbonhands i Norge 2018. Vidare antas Bioservo misslyckas med att nå fler avtal med landsting i Sverige och hålls således konstant med finansiella prognoser (se sida 11). Gällande Ironhand prognostiseras 3/5 avtalade parter dra sig ur innan samarbetena övergått till intäktsdrivande avtal. Detta väntas medföra omfattande marknadsföringsproblem för Bioservo som därmed får det svårare att motivera ett köp för kund. I ett Bear scenario estimeras bruttomarginalen på handskarna vara konstant. Detta motiveras utifrån att rådande produktionsvillkor med stor sannolikhet inte kommer att bli sämre. Mot bakgrund av den nyligen genomförda strategiomställningen avser Bolaget att öka kostnadsbasen något, till förmån för tillväxt. I ett scenario där tillväxten uteblir, infinner sig en bilateral negativ effekt där kostnader ökar och omsättning faller. Givet att Bioservo fortsatt håller en låg gearing-ratio, har Bolaget möjligheten att vända den ovan beskrivna trenden. Nedan presenterad relativvärdering utgår endast från EV/Sales, då Bolaget ej förväntas nå lönsamhet under 2019. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

4
Value Drivers
3
Quality of Earnings
2
Risk Profile
3
Quality of Management

Framskjuten position på en marknad med stark industriell efterfrågan

Bioservos patenterade teknologi och certifierade produkter adresserar dels industriella aktörer, likväl som hälso- och sjukvården. 9 % av arbetsför befolkning ådrar sig långvariga skador i arbetet, varav 30 % av dessa är hänförliga till handen. Bioservos produkter når hela värdekedjan, vilket ger Bolaget en attraktiv utgångs-position på en outtömlig marknad.

Strategiomställning borgar för en snabbare tillväxttakt framgent

Sedan samarbetet inleddes med GM har Bioservo avtalat med ytterligare fyra stora industrispelare. I samband med produktlanseringen av Ironhand under Q1 2018 tog Bolaget ett betydande steg mot att omsätta dessa utvecklingsavtal till intäkter framgent. 2019 prognostiseras vara året då Bioservo ser betydande intäktsförbättringar.

Stark finansiell ställning ingjuter förtroende

Bolaget har likvida medel att fortsätta i befintlig regi fram till 2020. Detta, i kombination med det nyligen vunna EU-bidraget om 23 MSEK, ger Bioservo en ovanligt god finansiell utgångspunkt att bygga expansionen på. Därtill estimeras Bolaget nå lönsamhet under 2019, med en initial EBITDA-marginal om 16 %.

Indikerad uppsida om 63 % i ett Base scenario, respektive + 144 % och – 19 % i Bull- och Bear scenaro på 2019 års estimat.

Givet att Bioservo fullföljer dagens avtal och fortsätter växa inom Healthcare estimeras en uppsida om 63 %, utifrån en relativvärdering. I ett Bull scenario där Bolaget adderar två större industriella spelare och tar större marknadsandelar i Norge, estimeras en uppsida om 144 %. Sker det motsatta, d.v.s. samarbetspartners avstår från att köpa Ironhand, och expansionen inom Healtcare kommer av sig, bedöms nedsidan uppgå till – 19 %.