Beyond Frames har skalat upp organisationen och samtidigt bevisat att nödvändig kompetens för att utveckla lyckade spel återfinns i dotterbolagen. Bolagets nettokassa om cirka 34 MSEK möjliggör förvärv i närtid, vilka anses viktiga för Bolagets utveckling. Med fortsatta satsningar på att utveckla framgångsrika spelkoncept återfinns potential för en omfattande omsättningstillväxt under de kommande åren. I ett Base scenario förväntas en omsättning om 22,6 MSEK år 2020. Baserat på en relativvärdering, härleds ett potentiellt värde per aktie om 9,7 SEK.

Finansiella Scenarier

Bullcase

Beyond Frames planerar att släppa minst två spel under 2019. Det är, som tidigare nämnt, svårt att på förhand avgöra huruvida ett spel kommer slå igenom. I ett Bull scenario antas Bolaget vara mer framgångsrika i sin spelutveckling än tidigare estimerat, vilket leder till högre försäljning än i ett Base scenario. I ett Bull scenario förväntas Beyond Frames ha möjlighet att attrahera branschledande VR-och AR-företag. Detta skulle medföra ökade tillväxtmöjligheter för förvärvade företag, vilket förväntas leda till ökad tillväxt mellan 2019 och 2020 i ett Bull scenario. Bolaget är beroende av att marknaden för VR och AR slår igenom. I ett Bull scenario förväntas den teknologiska utvecklingen möjliggöra mer avancerade spel, vilket i sin tur förväntas leda till att marknaden slår igenom snabbare. I ett sådant scenario skulle befintliga studios få bättre möjligheter att attrahera ett stort antal spelare, vilket kan leda til högre försäljning. I ett Bull scenario förväntas Beyond Frames omsätta ca 31 MSEK år 2021. Baserat på en något högre målmultipel än i Base scenario, P/S 7,0x, och en diskonteringsränta om 10 %, erhålls ett teoretiskt fundamentalt nuvärde om ca 14,3 SEK per aktie.

Bearcase

I ett Bear scenario förväntas framtida spelsläpp gå sämre än tidigare estimerat. Detta antas delvis vara ett resultat av att Bolaget inte lyckas skapa storsäljande spel, och delvis vara ett resultat av att marknaden underpresterar. En majoritet av gjorda tillväxtantaganden i denna analys är baserade på att marknaden för VR och AR slår igenom de kommande åren. Detta är dock ingen garanti, där både teknologisk utveckling och ett lägre intresse än estimerat kan hämma utvecklingen. Just detta antas ske i ett Bear scenario, vilket medför att tillväxten inom samtliga dotterbolag blir lägre än tidigare estimerat. Baserat på de lägre estimerade intäkterna i ett Bear scenario finns risk att Bolagets kassa kommer ta slut vid slutet av 2020. I ett sådant scenario kommer Bolaget sannolikt bli tvungna att söka extern kapital, vilket kan leda till fortsatt aktieutspädning. I ett Bear scenario förväntas Beyond Frames omsätta ca 12,4 MSEK år 2020. Baserat på en målmultipel om P/S 5,0 och en diskonteringsränta om 10 %, erhålls ett teoretiskt fundamentalt nuvärde om ca 4,1 SEK per aktie.

5
Value Drivers
5
Quality of Earnings
5
Risk Profile
5
Quality of Management

  • Skalbar affärsmodell

Beyond Frames affärsmodell kännetecknas av god skalbarhet, och i ett scenario då Bolaget utvecklar ett storsäljande spel kan vinsten stiga snabbt. Bolaget har initialt kostnader för spelutveckling m.m., men när ett spel blir framgångsrikt är merkostnaderna för ytterligare försäljning försumbara. Detta medför att Beyond Frames, givet en högre omsättningsnivå, har förutsättningar för att nå lönsamhet på kort tid.

  • Marknaden för VR & AR förväntas genomgå omfattande tillväxt

Enligt analyshuset Grand View Research förväntas den globala marknaden för Virtual Reality växa med 46,7 % per år till 2025, för att då uppgå till ett värde om 48,5 mdUSD. Marknaden för Augmented Reality förväntas enligt MarketsAndMarkets växa med en CAGR om 55,7 % under perioden 2016-2023, för att då nå en nivå om 60 mdUSD. Beyond Frames, som hoppas bygga upp ett omfattande spel-erbjudande inom VR och AR, antas ha möjlighet att kapitalisera på tillväxten.

  • Finansiell ställning möjliggör förvärv

Beyond Frames har efter genomförda nyemissioner en nettokassa som uppgår till cirka 34 MSEK. Detta innebär att Bolaget har en finansiell ställning som möjliggör förvärv. Givet ett upplägg vid förvärv där Bolaget exempelvis betalar med 50 % aktier och 50 % kontant antas Beyond Frames, med hänsyn till rådande prisbild, ha möjlighet att genomföra förvärv som flerdubblar omsättningen framgent. Läs mer på sida 8-9 för en utveckling av gjorda antaganden.

  • Beyond Frames är beroende av marknadstillväxt

Under det senaste året har Beyond Frames rekryterat seniora spelutvecklare från ett flertal stora och väletablerade studios. Dessa medarbetare har en bevisad förmåga att utveckla koncept som resulterar i framgångs-rika spel. Det bör samtidigt påpekas att Bolaget, trots sin positionering, är beroende av att marknaden för VR och AR slår igenom. I ett scenario där marknaden inte tar fart, på grund av exempelvis bristfällig teknologi eller lägre intresse än väntat, bedöms det osannolikt att Bolaget kommer att ha möjlighet att utveckla storsäljande spel.