Bayn Europe är ett svenskt kunskapsorienterat företag som arbetar med sockerreducering. Bolagets produkter gör det möjligt att med hjälp av naturliga ingredienser tillverka nya livsmedel med reducerat socker- och kaloriinnehåll. Bayns produktutbud har utvecklats i samarbete med ledande forskare och livsmedelstillverkare. Detta har resulterat i över 50 olika recept och idag säljer bolaget huvudsakligen under fyra olika varumärken.

Finansiella Scenarier

Bullcase

I detta scenario blir 2017 Bayns genombrottsår och samarbetsavtalen med Xián och Barentz leder tillsammans med övriga marknadssatsningar till kraftig omsättningstillväxt och nettoförsäljningen uppnår 2017E 4,8 MSEK. Detta görs bland annat genom ett fördjupat samarbete med den internationella chokladtillverkare som la en strategisk order december 2016. Efter 2017 normaliseras bolagets omsättningstillväxt men genom bättre försäljningsmix ges bolaget en marginalexpansion och 2020 nås det långsiktiga rörelsemarginalmålet om 20 %. Scenariot innebär att Bayn når break-even under 2018E och lyckas vända helåret till vinst. Detta ger en uppsida om 194 %, då försäljningstillväxten och den goda lönsamheten medger en relativt hög värdering.

Bearcase

I scenariot fortgår nuvarande avtal men marknads-satsningar ger inte frukt. 2017E beräknas omsättningen uppgå till 1,6 MSEK, men efter det stagnerar omsättningen på grund av bland annat hård konkurrens. Bayns nya affärsmodell får inte det genomslag som önskas, vilket gör att lönsamheten genom en förbättrad försäljningsmix inte lyfts. Bolaget når break-even först under 2020E och bolaget når en nettomarginal om 5 % för helåret. Då bolaget inte lyckas med sina utsatta finansiella mål behövs ett flertal finansieringsrundor fram till 2020 på grund av en fortsatt hög kostnadsmassa i förhållande till omsättningen. Givet detta, om än något pessimistiskt, ger det en potentiell nedsida om 86 % till 2020E. Detta är givet samma värderingsantagande som i övriga scenarion.

3
Value Drivers
4
Quality of Earnings
4
Risk Profile
2
Quality of Management

Bayn - Lovande start på 2017

Flera nya avtal och samarbeten öppnar för stark omsättningstillväxt 2017. Bayn har under 2016 och 2017 bundit flera viktiga samarbetsavtal, vilket öppnar upp för tillväxt i Kina och EU. Vidare har bolaget mottagit över 100 kundförfrågningar globalt.

Tar tillvara på hälsotrenden. Stark hälsotrend borgar för hög omsättningstillväxt. Dessutom finns i nuläget regulatoriska förslag från Världshälsoorganisationen (WHO) som kan komma att gynna Bayn framgent.

Fortsatt fokus på högmarginalsegment. Fokus på en förbättrad försäljningsmix kan ge marginalförstärkningar framgent. I ett bas-scenario estimeras bolaget nå en vinstmarginal om 15 % 2020E.

Riktad nyemission om 2,85 MSEK stillar rörelsekapitalbehovet på kort sikt. Bolagets burnrate uppgår dock till 2,5 MSEK per kvartal, vilket gör att bolaget kan behöva ytterligare finansiering under H2 2017.