B3IT Management AB är ett konsultbolag med 330 seniora konsulter inom IT och Management. Bolaget hjälper företag och förvaltningar att förbättra strategi, processer, teknik och organsation. Bolaget har sin verksamhet i Sverige med huvudkontor i Stockholm och lokala kontor i Borlänge, Sundsvall, Göteborg, Malmö och Örebro.

3
Value Drivers
3
Quality of Earnings
3
Risk Profile
2
Quality of Management

B3IT Management - Förväntas fortsätta växa snabbare än marknaden

Med en historisk genomsnittlig årlig tillväxt på 22.0 % förväntas bolaget fortsätta växa snabbare än marknaden. Baserat på historisk tillväxt förväntas B3IT fortsätta vinna marknadsandelar genom organisk tillväxt och förvärv. Samtidigt beräknas marknaden för digitalisering växa 5-6 % år 2016 enligt marknadsprognos från IT-Radar (2016).

Hög rörelsemarginal jämfört med konkurrenter. Bolaget har senaste tre åren haft en stabil genomsnittlig rörelsemarginal på 8.3 %, jämfört med konkurrenternas genomsnitt på 6.5 %. Skalfördelningspotential kommer gynna framtida rörelsemarginal mot företagets uttalade mål på 9.0-12.0 %, därmed finns potential för uppvärdering framgent.

Omsättning beräknas fortsätta växa snabbare än personalkostnader. Mellan 2012 och 2015 har omsättning/personalkostnader ökat från 1.37 till 1.52 med estimat för 2017 på 1.82 härrör från fortsatt förhöjd effektivitet.

Branschkunnig ledning med starkt internt ägande. Ordförande, VD och Vice VD är huvudägare och innehar tillsammans över 28 % av bolagets aktier. Detta är en stark signal utåt om deras tro gällande företagets framtidsutsikter.

Diversifierad kundstock med stark exponering mot offentlig sektor. 41 % av intäkterna kommer från offentlig sektor och sjukvård och med en övrig diversifierad kundstock så minskar risken för framtida nedskrivningar av kundfodringar.