Axolot är idag aktiva på en marknad som är värd omkring 120 mdUSD. Med en ökande vattenbrist, striktare lagstiftning och industrier som vill kostnadsminimera estimeras Bolagets adresserbara marknad öka kraftigt de kommande åren. Återkommande intäkter från kunder med långa avtal väntas driva Axolots intäkter, som estimeras uppgå till ca 276 MSEK 2023E, med en EBIT-marginal omkring 15 %. Med en målmultipel om 9x EV/EBIT, justerat med en storleksrelaterad riskpremie och en diskonteringsränta om 10 %, motiveras ett potentiellt bolagsvärde om 268 MSEK och ett aktiepris om 10 SEK i ett Base scenario.

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett Bull scenario väntas Bolaget ingå fler avtal än väntat. Detta till följd av att Axolot snabbt lyckas bygga upp tillförlitliga referensavtal och kan bevisa på en effektiv reningsteknologi. Därav uppgår de totala kommersiella avtalen till 50 stycken 2023E. I detta scenario väntas även volymen renat vatten per kund öka med 2 procentenheter snabbare än i ett Base scenario. Resultatet av detta blir att kunderna skulle bli mer beroende av Bolagets lösning vilket medför att de får mer förhandlingsstyrka och kan kräva ett högre pris från deras kunder. Gynnsamma stordriftsfördelar resulterar även i högre EBIT-marginaler om 15,7 % 2023E till följd av att kostnaderna för råvaror och förnödenheter ökar mindre än intäkterna vid ökad volym renat vatten. Följaktligen motiveras ett rörelseresultat om 60 MSEK. Med en målmultipel om 9x EV/EBIT och en diskonteringsränta om 10 % motiveras ett potentiellt bolagsvärde om 373 MSEK. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

Bearcase

I ett Bear scenario väntas Bolaget ha svårigheter med att ingå längre kommersiella avtal. Detta till följd av att Axolots potentiella kunder väljer att rena deras spillvatten in-house eller väljer andra typer av tjänster för att recirkulera vattnet. Som ett resultat av detta estimeras de totala kunderna uppgå till 34 stycken 2023E. Vid ett scenario med lägre kundinflöde antas även de medelstora avtalen uppgå till 17 st då det är svårare för Bolaget att konvertera testavtal till större kommersiella avtal utan en stark referensportfölj av kunder. De lägre reningsvolymerna resulterar även i pressade marginaler till följd av att skalbarheten i affärsmodellen är begränsad vid lägre volymer renat vatten. Bolaget väntas uppnå operativ lönsamhet 2022E. EBIT-marginalen estimeras uppgå till 12,8 % 2023E, vilket resulterar i ett rörelseresultat om 27,5 MSEK. Med en målmultipel om 7x EV/EBIT och en diskonteringsränta om 10 % motiveras ett potentiellt bolagsvärde om 156 MSEK i ett Bear scenario. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

4
Value Drivers
4
Quality of Earnings
3
Risk Profile
4
Quality of Management

  • Marknaden för reningsteknik väntas växa kraftigt

Marknaden för reningsteknik väntas växa med 9,2 % CAGR fram till 2020E. Denna tillväxt väntas drivas av att industrier blir mer miljömedvetna, befolkningen ökar, miljökrav blir hårdare och att vattenbristen blir mer omfattande. Axolot har idag två betalande kunder och upplever en stabil efterfrågan efter deras lösning med flertalet pågående testprojekt. Kunderna som nu befinner sig under testavtal har hittills visat sig vara nöjda och teknologin har visat på goda resultat. Det stärker utsikterna för att Axolot ska kunna addera ytterligare kunder framgent.

  • Axolots lösning bidrar till både kostnads- och miljöbesparingar för kunderna

Förutom att industrivatten kan renas så kan det recirkuleras med hjälp av Axolots teknologi vilket minskar spillvattnet och utsläppen av föroreningar som kan vara skadligt för miljön, samtidigt som energi sparas. Lösningen minskar kostnaderna hos kunderna och Axolot uppskattar att industrier kan kostnadsbespara genom att använda Bolagets lösning. Det skapar bra försäljningsargument för Axolot.

  • Attraktiv intäktsmodell som leder till återkommande intäkter

Majoriteten av Axolots intäkter härrör från antalet kubikmeter deras kunder renar. Detta skapar ett flöde av återkommande intäkter samtidigt som avtalen mellan Axolot och deras kunder ofta sträcker sig över en period om 5 år eller längre. Bolaget tar även en fast avgift för att eliminera risken att göra förlust på specifika kunder som väljer att rena små mängder vatten. Modellen innebär återkommande intäkter och således mer säkra kassaflöden.

  • Tidigt stadie medför risker

Bolaget har idag ett begränsat antal intäktsgenererande kontrakt och det finns ingen garanti för framtida framgång även fast teknologin hittills har visat på goda resultat. Axolot kan även behöva investera mer i exempelvis marknadsföring för att nå deras målgrupp och de potentiella avtalen kan dröja längre än väntat.