Auriant Mining (”Auriant” eller ”Bolaget”) är en producerande junior gold miner noterad i Sverige och aktiv i Ryssland. Bolaget förfogar över fyra licenser på ryska gruvområden, varav en är i full produktion och två i uppbyggnadsfas. Majoriteten av produktionen sker genom hard rock mining, en utvinningsteknik kompatibel med ”CIL-teknologi”. Bolaget har en uttalad femårsplan om att nå 5 ton guld fram till 2022, något som innebär att verksamheten kan fortgå fram till 2030.

Finansiella Scenarier

Bullcase

I bullscenario fortsätter Auriant Mining att bedriva verksamhet i Tardan och skalar upp verksamheten enligt plan i Solcocon och Kara-Beldyr. Omsättningen bedöms uppgå till 1,9 mdSEK 2022 utifrån ett antaget guldpris om 1,400 USD/oz. Med hänvisning till den valuta- och råvarupriskorrelation uppvisad på s. 8 omsätter Auriant Mining, i ett bullscenario, 1 900 MSEK med en utvinningsgrad om 90 % vilket resulterar i en EBITDA om 1 032 MSEK 2022. För att nämnd illustration ska vara gällande behöver Auriant följa den uttalade investeringsplanen. Det innebär att Kara-Beldyr kommer in i drift 2020 och Solcocon 2022. Mängden tillgångar hänförliga till bolaget bedöms vara den redovisade mängden, med avseende på den goda internationella standarden (se s. 6). Vidare bör den pågående expeditionen resultera i guldmalm kompatibla med CIL-teknologi som genererar en utvinningsgrad i linje med de labbresultat om 90 % som uppvisats. För att Auriant ska kunna nå en EBITDA om 1032 MSEK 2022 bör inte cash-cost öka mer än i proportion till den mängd guld som produceras och gruvor som producerar. Med avseende på att stora delar av förbättringarna i cash cost varit hänförliga till förändringar i valuta (se s. 8 i analysen) borde verksamheten klara av att uppfylla detta antagande. Vidare bedöms gruvorna dela på den over head-kostnad som hittills burits av Tardan. Omsättningen upplever en ökning 2020 till följd av övergången mellan Heap leach och CIL-teknologi i Tardan. Se ytterligare grafer och prognoser i analysen.

Bearcase

I ett bearscenario påbörjar Auriant Mining den uttalade investeringsplanen men stöter på förseningar inom två år. De geografiska mätningarna av Solcocon når inte de resultat som Bolaget själva önskar och konstruktionen läggs därmed på is. Kara-Beldyr bedöms vara i produktion 2021, trots förseningar i konstruktionsfasen. Redovisade reserver anses gällande med avseende på den internationella standarden i testerna. Bear-scenariot bygger på antaganden om ett guldpris om 1 000 USD/oz och en utvinningsgrad om 60 %. Det resulterar i en omsättning om 817 MSEK och EBITDA -345 MSEK år 2022. Ett Bear-scenariofokuserar till stor del på marknadsmässiga prisförändringar (se s. 8 i analysen). Mot bakgrund av cash costs motsatsförhållande med USD/RUB bedöms kostnadsposten stiga uppemot 46 % i jämförelse med Bull-scenariot till följd av en 33 % nedvärdering av USD/RUB fram till 2022. Vidare görs bedömningen att guldpriset faller till 1 000 USD/oz. I ett Bear-scenario kommer verksamheten i sig självt producera mer än dagens omsättning om ca 125 MSEK, till följd av att Kara-Beldyr sätts i produktion. Däremot lyckas inte Auriant producera med lönsamhet p.g.a. missgynnsamma prisrörelser på marknaden. Mot bakgrund av detta illustreras i analysen ett nuvärdesexempel på Bolagets mineralreserver. Notera att gruvorna är licensierade, därmed kommer en rabatt att appliceras för respektive gruva och grad av bevisad mineralreserv. Rabattfaktorer härleds till studier på gruvtransaktioner gjorda under 1990-talet (S.Bauerns 2010). Diskonterat nuvärde bedöms uppgå till 148 MSEK. Se ytterligare grafer och prognoser i analysen.

4
Value Drivers
3
Quality of Earnings
4
Risk Profile
2
Quality of Management

Auriant Mining - Potential att öka guldproduktionen med 500 %

Mineralreserver motsvarande 51 ton guld i internationell standard. Enligt forskning av S. Heneley (2004) är mineralreserver likt Auriants i nivå med internationell standard, mätmetoderna GKZ och JORC bedöms likvärdiga. Därtill är Bolagets gruvor belägna i geografiskt stabila områden med välfungerande infrastruktur.

Emission om 178 MSEK stärker den finansiella ställningen och möjliggör investeringar i ny och mer effektiv utvinningsteknologi. Debt/Equity-ratio bedöms uppgå till 3x efter emission, jämfört med dagens ratio om 17x. Vidare bedömer Bolaget att ny utvinningsteknologi kan ge en utvinningsgrad om 90 %, till skillnad mot dagens 60 %, något som sänker kostnader och förlänger livslängden av gruvan.

Auriant Mining har möjligheten att nå en produktion om 5 ton guld omkring år 2022. Baserat på bolagets nuvarande utvinning om 1 ton guld per år i Tardan och produktionsmål om 2 ton i Kara-beldyr och Solcocon 2022. I ett bullscenario, där marknadspriserna fortsatt är gynnsamma, bedöms EBITDA uppgå till 1032 MSEK år 2022.

NPV värdering på framtida produktion indikerar en uppsida om 105 %. Förutsatt att Auriant levererar enligt den uppsatta investeringsplanen, producerar enligt prognos och att marknadspriser inte gör allt för stora skiften, bedöms summan av bolagets framtida produktion resultera i en indikativ uppsida om 105 % år 2022.

Verksamheten präglas av valuta och råvaruprisrisk. Detta innebär att förutsättningar och utsikter snabbt kan förändras, trots att bolaget bedriver verksamheten enligt plan. I ett bear-scenario bedöms tillgångarna, genom NPV-värdering, uppgå till 148 MSEK.

 

Denna analys är en så kallad uppdragsanalys. Detta innebär att Analyst Group har mottagit betalning för att göra analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva. Analytiker äger inte aktier i bolaget.