Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta vindkraft i egen regi och för investerare i syfte att sälja el producerad med landbaserade vindkraftverk. I dagsläget står bolaget för 10% av Sveriges vindkrafts-produktion. Bolagets portfölj består av 261 MW som de äger själva och 444 MW under management.

4
Value Drivers
2
Quality of Earnings
2
Risk Profile
3
Quality of Management

Arise – P/B på 0,5 ger en god substansrabatt

Lågt P/B på 0,5 ger en god substansrabatt och troligtvis är det nya affärskonceptet inte diskonterat i aktuell multipel. EV/B multipel på 1,7 då bolaget har stora skulder.

Trolig fördubbling av erhållna tillstånd i Q2 (2015) Beräknar erhålla tillstånd om 380 MW. Värde framgår inte i balansräkning. Möjligt att marknadsvärde är upp till 360 MSEK om kvalitén är densamma som Brotorp tillståndet.

Whitehelm Cap och Blackrock investerar i vindkraft och är nyblivna kunder till Arise. Låg ränta i många länder gör det attraktivt att investera i vindkraft som kan ge ROI på 6-8%, nya liknande affärer förväntas genomföras.

Trolig höjning av elcertifikatkvoterna 2016 bör prisas in under senare delen av våren då regeringen fattar beslut. Utgör ca 37% av de genomsnittliga intäkterna från vindkraftsproduktion som har ett lågt OPEX.

Ändrat affärskoncept minskar risken då exponeringen mot el- och certifikatpriserna minskar. Innebär förutsägbara kassaflöden, diversifierade intäktskällor och kommer förbereda bolaget inför framtida expansion.