Alzinova AB (”Alzinova” eller ”Bolaget”) är ett svenskt läkemedelsbolag som bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling mot Alzheimers sjukdom. Bolaget grundades 2011 av MIVAC Development tillsammans med Torleif Härd, Anders Sandberg och GU Ventures. Alzinova har utvecklat teknologin AβCC, vilken möjliggör framställning av ett vaccin mot Alzheimers. Vidare kan teknologin användas för att framställa ett diagnosverktyg mot Alzheimers.

Se vår intervju som genomfördes med VD Per Wester i samband med bokslutskommunikén HÄR 

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett Bull scenario antas ALZ-101 nå marknaden snabbare, vilket kan motiveras av att läkemedelsbolag kan ansöka om att bli fast-tracked. Det innebär att tidsåtgången för fas II och fas III förkortas. Vidare kan de kliniska prövningar för fas II och fas III överlappas och på så sätt förkortas tiden.15 Tidsåtgången väntas därmed bli ett år kortare för både fas II och fas III, och ALZ-101 antas då nå marknaden 2024. I ett Bull scenario når vaccinet totalt 18 % av den adresserbara marknaden. Tillväxten i antalet personer som vaccinerar sig antas växa exponentiellt mellan 2024-2031E och avtar därefter till 2034E. Likt tidigare antas Alzinova utlicensiera vaccinet efter fas I. Således kommer Bolaget endast ha kliniska kostnader i fas I och därefter kommer kassaflödena vara positiva i form av milestones och intäkter från royalties. Vidare antas övriga variabler vara som i ett Base scenario. Givet gjorda antaganden värderas Alzinovas potentiella kassaflöden i ett Bull scenario till ett riskjusterat nuvärde om 1605 MSEK. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

Bearcase

I ett Bear scenario når inte ALZ-101 marknaden. Läkemedelskandidater mot Alzheimers har historiskt varit behäftat med låg sannolikhet att nå ett läkemedelsgodkännande. Mellan 2002 och 2012 så lyckades endast 1 av 244 läkemedelskandidater mot Alzheimers få ett läkemedelsgodkännande. Således har mindre än 1 % av alla läkemedelskandidater lyckats under den angivna perioden. I ett Bear scenario kommer tidsåtgången i fas I ta längre tid än normalförfarandet. Detta resulterar i att kostnaderna för fas I ökar. I ett Bear scenario antas vaccinet inte gå vidare till klinisk fas III. Likt tidigare antas Alzinova utlicensiera ALZ-101 efter klinisk fas I. Således kommer Bolaget endast ådra sig kliniska kostnader i fas I och därefter kommer kassaflödena vara positiva i form av milestones. Vidare antas övriga variabler vara samma vad gäller kliniska kostnader, milestones och sannolikhet att klara de olika faserna. Däremot kommer Alzinova inte erhålla royaltyintäkter i ett Bear scenario eftersom dessa baseras på försäljning efter lansering. Givet gjorda antaganden värderas Alzinova i ett Bear scenarion till ett riskjusterat nuvärde om 31 MSEK. Trots att läkemedlet inte når ett läkemedelsgodkännande och marknadslansering, finns ett värde i milestones som väntas erhållas i fas II. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

4
Value Drivers
5
Quality of Earnings
5
Risk Profile
4
Quality of Management

  • Uppskattad adresserbar marknad om 439 miljoner människor 2026

Risken för Alzheimers börjar primärt efter 65 års ålder och ökar exponentiellt därefter. Alzinova har patent i Europa (24 länder), USA, Kanada, Australien, Kina och Japan. I ett Base scenario antas Bolagets vaccin nå marknaden 2026. Den adresserbara befolkningsmängden i länderna Bolaget har patent i estimeras uppgå till cirka 439 miljoner personer 2026.

  • Ledning och styrelse med både kommersiell och teknisk erfarenhet

Bolagets VD, Per Wester, har tidigare erfarenhet som VD på Mundipharma som bedriver ett internationellt globalt nätverk för läkemedelsmarknaden. Vidare har styrelseordförande, Björn Larsson, över 25 års erfarenhet från marknadsföring, försäljning och affärsutveckling i läkemedelsbranschen genom befattningar på bl.a. AstraZeneca, Novo Nordisk och Medtronic. 2017 tilldelades styrelseledamot Jan Holmgren priset Sabin Gold Medal som inom vaccinforskningen kallas för deras egna Nobelpris.

  • Värderas till ett riskjusterat nuvärde om 954 MSEK

Alzinova antas i fas II utlicensiera läkemedelskandidaten ALZ-101 och erhålla milestones samt royaltyintäkter om vaccinet når marknaden. Alzinovas kassaflöden från en sådan intäktsmodell värderas till ett riskjusterat nuvärde om 954 MSEK i ett Base scenario.

  • Påtaglig risk att misslyckas med kliniska faser och inte nå marknaden

Mellan 2002 och 2012 lyckades endast 1 av 244 läkemedelskandidater inom Alzheimersforskningen få läkemedelsgodkännande. Bolaget har i dagsläget en kassa om 17,9 MSEK. Alzinova väntas påbörja klinisk fas I under 2018. De kliniska kostnaderna för denna fasen estimeras till ungefär 40 MSEK. Därmed kommer Bolaget behöva stärka kassan via ny kapitalanskaffning.