Alzinova är ett svensknoterat bolag som erbjuder investerare exponering mot en av världens största folksjukdomar, Alzheimers. Alzinova utvecklar ett vaccin mot Alzheimers, och om Bolaget når ett läkemedelsgodkännande uppskattas vaccinet adressera en marknad om 439 miljoner människor. Enligt en rapport från Socialstyrelsen uppgår vårdkostnaden för Alzheimers till lika mycket som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och stroke sammanlagt. I genomsnitt kostar behandling av en patient cirka 400 000 SEK per år i Sverige. Det innebär ett minst sagt stort försäljningsvärde av vaccinet. Utlicensiering kan komma att ske efter fas 1 och givet att vaccinet når marknaden estimeras det riskjusterade nuvärdet på Alzinova till 954 MSEK.

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett Bull-scenario antas ALZ-101 nå marknaden snabbare, vilket kan motiveras av att läkemedelsbolag kan ansöka om att bli fast-tracked. Det innebär att tidsåtgången för fas 2 och fas 3 förkortas. Vidare kan de kliniska prövningar för fas 2 och fas 3 överlappas och på så sätt förkortas tiden. Tidsåtgången väntas därmed bli ett år kortare för både fas 2 och fas 3, och ALZ-101 antas då nå marknaden 2024. I ett Bull-scenario når vaccinet totalt 18 % av den adresserbara marknaden. Tillväxten i antalet personer som vaccinerar sig antas växa exponentiellt mellan 2024-2031E och avtar därefter till 2034E. Likt tidigare antas Alzinova utlicensiera vaccinet efter fas 1. Således kommer Bolaget endast ha kliniska kostnader i fas 1 och därefter kommer kassaflödena vara positiva i form av milestones och intäkter från royalties. Vidare antas övriga variabler vara som i ett Base-scenario. Givet gjorda antaganden värderas Alzinovas potentiella kassaflöden i ett Bull-scenario till ett riskjusterat nuvärde om 1605 MSEK.

Bearcase

I ett Bear-scenario når inte ALZ-101 marknaden. Läkemedelskandidater mot Alzheimers har historiskt varit behäftat med låg sannolikhet att nå ett läkemedelsgodkännande. Mellan 2002 och 2012 så lyckades endast 1 av 244 läkemedelskandidater mot Alzheimers få ett läkemedelsgodkännande. Således har mindre än 1 % av alla läkemedelskandidater lyckats under den angivna perioden. I ett Bear-scenario kommer tidsåtgången i fas 1 ta längre tid än normalförfarandet. Detta resulterar i att kostnaderna för fas 1 ökar. I ett Bear-scenario antas vaccinet inte gå vidare till klinisk fas 3. Likt tidigare antas Alzinova utlicensiera ALZ-101 efter klinisk fas 1. Således kommer Bolaget endast ådra sig kliniska kostnader i fas 1 och därefter kommer kassaflödena vara positiva i form av milestones. Vidare antas övriga variabler vara samma vad gäller kliniska kostnader, milestones och sannolikhet att klara de olika faserna. Däremot kommer Alzinova inte erhålla royaltyintäkter i ett Bear-scenario eftersom dessa baseras på försäljning efter lansering. Givet gjorda antaganden värderas Alzinova i ett Bear-scenarion till ett riskjusterat nuvärde om 31 MSEK. Trots att läkemedlet inte når ett läkemedelsgodkännande och marknadslansering, finns ett värde i milestones som väntas erhållas i fas 2.

4
Value Drivers
5
Quality of Earnings
5
Risk Profile
4
Quality of Management

  • Uppskattad adresserbar marknad om 439 miljoner människor 2026

Risken för Alzheimers börjar primärt efter 65 års ålder och ökar exponentiellt därefter. Alzinova har patent i Europa (24 länder), USA, Kanada, Australien, Kina och Japan. I ett Base-scenario antas Bolagets vaccin nå marknaden 2026. Den adresserbara befolkningsmängden i länderna Bolaget har patent i estimeras uppgå till cirka 439 miljoner personer 2026.

  • Ledning och styrelse med både kommersiell och teknisk erfarenhet

Bolagets VD, Per Wester, har tidigare erfarenhet som VD på Mundipharma som bedriver ett internationellt globalt nätverk för läkemedelsmarknaden. Vidare har styrelseordförande, Björn Larsson, över 25 års erfarenhet från marknadsföring, försäljning och affärsutveckling i läkemedelsbranschen genom befattningar på bl.a. AstraZeneca, Novo Nordisk och Medtronic. 2017 tilldelades styrelseledamot Jan Holmgren priset Sabin Gold Medal som inom vaccinforskningen kallas för deras egna Nobelpris.

  • Värderas till ett riskjusterat nuvärde om 954 MSEK

Alzinova antas i fas 2 utlicensiera läkemedelskandidaten ALZ-101 och erhålla milestones samt royaltyintäkter om vaccinet når marknaden. Alzinovas kassaflöden från en sådan intäktsmodell värderas till ett riskjusterat nuvärde om 954 MSEK i ett Base-scenario.

  • Påtaglig risk att misslyckas med kliniska faser och inte nå marknaden

Mellan 2002 och 2012 lyckades endast 1 av 244 läkemedelskandidater inom Alzheimersforskningen få läkemedelsgodkännande. Bolaget har i dagsläget en kassa om 25 MSEK. Alzinova väntas påbörja klinisk fas 1 under 2018. De kliniska kostnaderna för denna fasen estimeras till ungefär 40 MSEK. Därmed kommer bolaget behöva stärka kassan via ny kapitalanförskaffning.