Alcadon Group är en svensk leverantör av produkter inom data- och telekommunikation. Bolaget tillhandahåller sina kunder med passiva produkter, däribland koppar- och fiberkabel, samt aktiva produkter och teknisk support. Sverige utgör cirka 84 % av bolagets försäljning där majoriteten av bolagets kundbas (90 %) består av nätverksinstallatörer. Alcadon säljer produkter från kända varumärken samt från de egna varumärkena ECS och DC-design. Under 2016 stod dessa för 28 % av omsättningen.

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett bull case estimeras bolagets omsättning växa med 27 %. Under januari 2017 förvärvades DataConnect, som omsatte drygt 159 MSEK 2016. Vidare tecknade Alcadon januari 2017 ett avtal om leverans av bredbandsmaterial, värt ca 75 MSEK. Utöver förvärvets bidrag till omsättningen och den inkomna ordern estimeras Alcadon växa med 10 %. Bolaget redovisar handelskostnader, personalkostnader och övriga externa kostnader i posten rörelsekostnader varav handelskostnader utgör den största delen. Till följd av viss prispress i branschen antas bolaget inte kunna minska kostnader som andel av omsättningen och estimeras därför uppnå en EBITDA-marginal om 11 %. Detta resulterar i en EV/EBITDA multipel om 12.5 på 2017 års estimat. Med en targetmultipel om 15.1 (se multipelregression) finns en uppsida om 20 %.

Bearcase

I ett bear case förväntas bolaget uppnå en tillväxt om 22 % gentemot 2016 pro forma. Exkluderas den redan intagna ordern om 75 MSEK innebär det en organisk tillväxt om 6 %. Bolagets rörelsekostnader som andel av omsättning antas bli större till följd av en ökad prispress i branschen. Således kommer EBITDA-marginalen sjunka till 10 %. Enligt dessa estimat värderas Alcadon idag till EV/EBITDA 14.2 på 2017 års estimat. Med en targetmultipel om 11.6 innebär det en nedsida om 18 %.

1
Value Drivers
2
Quality of Earnings
2
Risk Profile
3
Quality of Management

Alcadon Group – Attraktiv värdering med exponering mot strukturell tillväxt

Stark underliggande marknadstillväxt om 14,4 % CAGR fram till 2020E. För att regeringens bredbandsmål om 90 % ska uppnås krävs en tillväxt om 14,4 % per år fram till 2020E. Bolagets positionering medför primärt tre tillväxtdrivande faktorer: tillväxt i antalet fiberhushåll, investeringar från nätoperatörer och utbyggnad av bostadsbeståndet.

Alcadon förvärvade DataConnect till EV/EBITDA 5.1. Bolaget förvärvade under januari 2017 DataConnect, som omsatte 159 MSEK med ett EBITDA om 12.4 MSEK. Alcadon värderas idag till EV/EBITDA 21.4, vilket medför multipelarbitrage. Vidare har bolaget stärkt balansräkningen från en soliditet om 19 % till dagens 30 %. Alcadon har en uttalad strategi om att fortsätta leta förvärv under 2017.

Värderas till EV/EBITDA 12.5 på 2017E. I ett bull case med en targetmultipel om EV/EBITDA 15.1 finns en uppsida om 20 % under 2017. Eventuella förvärv bör ses som en stark trigger och skulle motivera en betydligt större uppsida.

Ledning med gedigen erfarenhet och stort insiderägande om 26.1 %. Styrelseordförande Jonas Mårtensson har erfarenhet från flertalet investmentbanker, vilket stärker bolagets möjligheter till effektiv kapitalanskaffning och kompetens vid förvärv framgent. Pierre Fors har varit VD i Alcadon sen 2002 och har tidigare erfarenhet från Telia. Insiderägandet uppgår till 26,1 % vilket ingjuter förtroende för bolaget.