ADDvise Lab Solutions AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB,Sonesta Medical AB och Surgical Tables Inc. erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor.

ADDvise utvecklar och vårdar långsiktiga relationer genom att erbjuda spetskompetens inom alla tre affärsområdena Lab, Sjukvård och Vågteknik.

Hos ADDvise möter kunden en bred kompetens och samtidigt specialkunskaper inom varje del av verksamheten. ADDvise behöver aldrig gå utanför huset för att hittaden
expertis som krävs för ett uppdrag.

Lab skapar moderna forskningsenheterna genom att tillhandahålla laboratorieinredning, skyddsventilation, klimat/renrum, och laboratorieapparatur till bland annat läkemedelsindustrin och life scienceforskningen.

Sjukvård tillhandahåller medicinteknisk utrustning, såväl avancerad som konventionell, samt förbrukningsmaterial till sjukvården.

Vågteknik tillverkar, säljer och utför service på många typer av vågar som används inom exempelvis livsmedelsindustrin, men även inom forskarvärlden och industrin.

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett optimistiskt scenario förväntas ADDvise förvärva bolag till en EBIT-multipel under 5 samt att de lyckas integrera förvärven fullt ut vilket resulterar i att omsättningen och lönsamheten ökar avsevärt. Bolaget har de senaste åren gjort ett flertal förvärv vilket gett koncernen en rejäl tillväxt. Sedan förvärvsstrategin implementerades 2010 har deras omsättning ökat med ca 100 procent under 2011 och 2012 vilket vi ser som en väldigt positiv signal för deras framtida tillväxtpotential om ytterligare lyckade förvärv genomförs. Med tanke på bolagets framgångar gällande förvärven och deras strategi finns stora tillväxtmöjligheter för koncernen om de fortsätter i samma linje. Vi ser det som troligt att en årlig tillväxt vid ett bull-scenario på cirka 50 procent är rimligt, i jämförelse med cirka 100 procent sedan tidigare, tack vare förvärven. Detta då det kommer att krävas större och mer lönsamma förvärv för koncernen för att i framtiden öka omsättningen med samma magnitud. En ytterligare potentiell uppsida är ADDvise inträde på den amerikanska marknaden. Här har bolaget möjlighet att genom Sonestas och Surgical Tables kundnätverk och distributionskanaler introducera sina övriga produkter och öka omsättningen för övriga affärsområden.

Bearcase

I ett negativt scenario skulle ADDvise misslyckas med kommande förvärv och få svårigheter att betala räntan på 5 MSEK per år för de utgivna obligationerna. Antingen genom att de inte finner några nya attraktiva bolag att förvärva eller att förvärven inte genererar den förväntade avkastningen som krävs för att förvärven ska vara lönsamt. De möter även en risk med ett misslyckat inträde på den amerikanska marknaden om detta skulle vara en del av deras nya strategi. Vi ser även ett problem med att koncernen blir allt för diversifierad och tappar fokus på sin kärnverksamhet samt att det finns en risk att de växer för fort och tappar kontrollen över företaget. I detta scenario är det troligt att kostnaderna ökar mer än intäkterna vilket kan resultera i negativa marginaler.

ADDvise Lab Solutions – Riktkurs På 9.90 Ger Uppsida På Ca 47 %

Aggressiv förvärvsstrategi med fokus på bolag som omsätter minst 20 MSEK och som har positivt resultat

Planerar att genomföra ett till två förvärv per år de närmsta åren.  Under 2011 och 2012 ökade omsättningen med ca 100 procent per år vilket är en signal på lyckade förvärv.

Obligationslån på 50 MSEK med ränta på 10 % speglar bolagets expansionsplaner

Syftet med obligationslånet är att möjliggöra fortsatta förvärv i enlighet med ADDvise förvärvsstrategi där ADDvise letar efter bolag som kan förvärvas till en EBIT- multipel under 5.

Gått från en nordisk verksamhet till en global aktör

Genom förvärvet av Sonesta och Surgical Tables är ADDvise nu verksam på den internationella marknaden vilket öppnar upp helt nya möjligheter för bolagets expansionsplaner.

Omsättningsökning på ca 15 % under 2014 genom förvärvet av Surgical Tables

ADDvise förvärv av Surgical Tables med en omsättning på 19.4 MSEK stärker bolagets fortsatta tillväxt samt position på den internationella marknaden och är ytterligare ett steg i bolagets tillväxtstrategi.

Riktkurs på 9.90 ger uppsida på ca 47 %

Stabilare kassaflöden tillsammans med förvärven och intåget på den globala marknaden gör ADDvise till ett intressant investeringsobjekt med bra uppsida. Med en EV/EBITDA- multipel på 8.49 för 2014 är rabatten stor i bolaget i jämförelse med konkurrenterna.