AcuCorts produkt Dexa ODF väntas nå marknadsgodkännande under 2020 och försäljningen estimeras påbörjas i slutet av 2020. Dexa ODF har väsentliga patientfördelar vilket ger goda förutsättningar, vid läkemedelsgodkännande, för en omfattande framtida tillväxt. Bolagets adresserbara marknad bedöms uppgå till 3,4 mdUSD, och ledning och styrelse anses inneha rätt kompetenser för att utveckla Bolaget i en positiv riktning. Genom en rNPV-värdering ges ett riskjusterat potentiellt nuvärde om 199 MSEK, motsvarande 16,0 SEK per aktie, i ett Base scenario.

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett Bull scenario antas en marknadspenetration om 15 %, jämfört med 10 % i Base scenariot. Bolaget har gjort studier som visar på att 9 av 10 allmänläkare skulle förskriva Dexa ODF till sina patienter om läkemedlet fanns på marknaden, vilket gör att denna högre nivå av marknadspenetration skulle vara möjlig. I detta scenario skapas en sorts snöbollseffekt, som driver ytterligare tillväxt. Till följd av att läkare och patienter blir allt mer exponerade mot produkten i takt med att försäljningen tilltar börjar allt fler enheter av Dexa ODF förskrivas, vilket gör att tillväxten tilltar. Vidare lyckas Bolaget skriva gynnsamma avtal med sina samarbetspartners, vilket gör att milstolpsbetalningarna motsvarar 30 % av peak sales, i jämförelse med 25 % i Base scenariot, vilket gör att en lägre kapitalanskaffning under H2-19 om ca 11 MSEK istället antas. Detta ger ett nuvärde genom en rNPV-värdering om 320 MSEK, motsvarande ett pris per aktie om ca 27 SEK.

Bearcase

I ett Bear scenario antas en marknadspenetration om 4 %. Försöken med att hitta rätt samarbetspartners går sämre, och Bolaget får svårt att hitta partners som är villiga att spendera de resurserna som krävs för att Dexa ODF ska kunna nå sin fulla försäljningspotential. Detta gör att marknadsdebuten, även fast den antas starta samtidigt som i övriga scenarion, får ett kallt mottagande och tillväxten blir därav betydligt lägre än i övriga scenarion. Med samarbetspartners som inte är villiga att satsa fullt ut på produkten antas inte heller AcuCort generera några milstolpsbetalningar. Detta gör att Bolaget måste genomföra en större kapitalanskaffning vilket resulterar i högre utspädning. Totalt antas Bolaget behöva emittera aktier motsvarande ca 30 MSEK innan organiskt positiva kassaflöden kan nås. Med bakgrund i detta ges ett nuvärde genom en rNVP-värdering om 69 MSEK, motsvarande ett pris per aktie om ca 4,9 SEK.

5
Value Drivers
5
Quality of Earnings
5
Risk Profile
5
Quality of Management

  • Patientfördelar med produkten talar för framtida tillväxt

AcuCorts produkt, Dexa ODF, är en film som läggs på tungan, som sedan löses upp via munnens saliv. Produkten erbjuder flertalet fördelar för patienten jämfört med dagens alternativ. En film är tillräckligt stark för att räcka per allergisk reaktion. Det krävs inget vatten, vilket är av vikt då en akut allergisk reaktion ofta sker vid ett tillfälle då tillgång till just vatten saknas. Dexa ODF förpackas även i en liten försluten förpackning som är ungefär lika stor som ett visitkort, vilket gör att det går att ha med sig produkten i t.ex. plånboken, och alltid kan vara tillgänglig när allergireaktionen inträffar. Patientfördelarna bedöms attraktiva och bidra till ökad försäljning givet en lyckad marknadslansering.

  • Kompetent och erfaren ledning och styrelse

AcuCorts VD och styrelse besitter en bred kompetens och erfarenhet från läkemedelsbranschen. Bolagets huvud-ägare, AQILION AB (tidigare P.U.L.S. AB), är ett bolag vars affärsmodell är att investera i life science-projekt för att sedan utveckla dessa. Bolagets styrelse består av både medicinkunniga och marknadskunniga människor som har kompetenser och erfarenheter från läkemedelsutveckling samt regulatoriska frågor inom ansökningsprocesser gällande läkemedelsansökningar. Vidare har även VD Mats Lindfors en lång erfarenhet inom branschen från tidigare uppdrag med ledande befattningar inom försäljning och marknadsföring från bl.a. HemoCue AB.

  • I ett Base scenario värderas AcuCort till ett riskjusterat nuvärde om 16,0 kr per aktie

Bolagets ambition är att använda sig av ett globalt nätverk av samarbetspartners, där samarbeten antingen är distributions- eller licensbaserade. Givet att Bolaget når marknaden estimeras AcuCorts kassaflöden från Dexa ODF till ett riskjusterat nuvärde om 16,0 kr per aktie.

  • Risk relaterad till kapitalbehov och samarbetsavtal

Bolaget har kommunicerat att en ny kapitalanskaffning kommer krävas under 2019, som väntas under H2-19 vilket innebär en okänt stor utspädning. Vidare får även avsaknaden av klara samarbetspartners ses som en risk. Detta är något som Bolaget dock jobbar intensivt med, där de har kommunicerat att samtal pågår.