A1M Pharma är ett läkemedelsbolag som utvecklar läkemedelskandidaten ROSGard, vilken i prekliniska studier har visat sig återställa nedsatt njurfunktion. Planerade tillämpningsområdet är njurskydd vid strålbehandling och behandling av havandeskapsförgiftning.

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett bullscenario fulltecknas pågående emission, vilket möjliggör en påbörjande av planerade fas I/II- studier för njurskydd vid strålbehandling. Den fulltecknade emissionen innebär även att bolaget kan planera en kommande fas I/II- studie även för havandeskapsförgiftning. Emitterade teckningsoptioner kan lönsamt inlösas för innehavare. Likviden från inlösta teckningsoptioner möjliggör ett slutförande av planerade fas I/II- studierna. Parallellt med inledning av fas I/II- studier fortsätter A1M Pharma att upprätthålla god kontakt med potentiella partners, vilket resulterar i fortsatt starkt externt intresse för läkemedelsutvecklingen. Löpande resultat från kliniska studien för njurskydd effektiviserar forskningsprocessen runt ROSGards användning mot havandeskapsförgiftning. Goda preliminära resultat från de kommande fas I/II- studierna möjliggör i detta scenario en lönsam utlicensiering redan innan studiernas färdigställande. Detta reducerar den i nuläget höga risken och motiverar således en högre värdering. A1M Pharma kan från kontantersättning och kommande milstolpsbetalningar i detta scenario fortsatt bedriva sin verksamhet utan ytterligare emissioner.

Bearcase

I ett bearscenario tecknas pågående företrädes-emission endast till garantinivån. A1M Pharma kan fortfarande inleda de planerade fas I/II- studierna. I detta scenario fortlöper de arbetet enligt plan under 2017, men risk finns att teckningsoptionerna inte löses in på grund av ett minskat förtroende för bolaget. Ytterligare kapitalanförskaffning kommer att behövas för att slutföra planerade fas I/II- studierna för njurskydd vid strålbehandling, vilket kan pressa kursen ytterligare. Tidiga svagt negativa indikationer ökar risken för fler negativa studieresultat, varav motiverad värdering i detta scenario bör justeras ned. I ett alternativt bearscenario lyckas bolaget erhålla tillräckligt med kapital för att slutföra planerade fas I/II- studier, dock med tvetydiga resultat. Detta leder till svalnat externt intresse varav ytterligare studier behöver genomföras innan en möjlig utlicensiering. Detta med fortsatt hög burn rate och behov av kapitaltillskott som resultat. I ett worst-case-scenario måste bolaget likvideras. Detta på grund av flertalet misslyckade och försenade studier samt kraftig misstro för läkemedlet från såväl aktieägare som från externa intressenter.

4
Value Drivers
5
Quality of Earnings
4
Risk Profile
3
Quality of Management

A1M Pharma - Lyckade prekliniska studier ger potentiell uppsida över 120 % från teckningskurs

Nytt fokus ger snabbare väg till marknad. Bolaget bytte fokus från att använda ROSGard vid havandeskapsförgiftning till att använda läkemedelskandidaten som njurskydd vid strålbehandling. Den senare bedöms gå snabbare vid kliniska studier samtidigt som synergier finns att utvinna.

Potentiell adresserbar marknad över 18 mdUSD. Den initala marknaden för A1M Pharma är njurskydd vid målsökande strålbehandling. Det är en typ av strålbehandling av neuroendokrina cancertumörer, vilket är en marknad som av läkemedelsbolaget Ipsen beräknas vara vara värd 1 mdUSD i Europa och USA. Marknaden för havandeskapsförgiftning, om än något längre fram i tiden, beräknas av bolaget vara värd 16 mdEUR.

Potentiell god uppsida från emissionskurs. Såväl en alternativinvesteringsvärdering som en Sum-of-Parts-värdering indikerar en kurspotential över emissionskursen. Ett deltagande i emissionen ses som en attraktiv investering för den riskvillige.

Hög risk på grund av odiversifierad produktportfölj. Bolaget har enbart en läkemedelskandidat vilket gör produktrisken signifikant. Samtidigt har bolaget flera år kvar till riktiga intäkter och ska inom kort påbörja kapitalkrävande kliniska faser.