A City Media AB (”AdCityMedia”, ”ACM” eller ”Bolaget”) är ett svenskt företag som erbjuder helhetslösningar inom utomhusreklam. ACM har reklamytor fördelade över 260 orter i Sverige och majoriteten av Bolagets reklamytor är av digital karaktär i form av storformatsskärmar och mindre skärmar stationerade i butiksmiljöer. Inom affärsområdet Media har ACM ett utbud av digitala skärmar och vepor (annonsformat tryckt på duk) på platser som Bolaget själva äger. Inom affärsområdet Creative hjälper ACM kunder att skapa sina egna analoga och digitala ”mediakanaler”, vilket delas in i två huvudinriktningar: digital signage (digitala skärmar i butiksmiljö) och Production (analog storformatsreklam på fasad och butik).

Finansiella Scenarier

Bullcase

Under Q4-17 prognostiseras ACM omsätta ca 43 MSEK i ett Bull-scenario, vilket primärt motiveras av högre organisk tillväxt och att en större andel av L'Oréal-affären tillfaller kvartalet jämfört med angivet Base-scenario. Under 2018 och 2019 växer ACM i en högre takt än angivet Base-scenario. Det motiveras av en högre tillväxt i marknaden där ACM upplever högre efterfrågan av digital marknadsföring. Med tanke på redan befintlig kapacitet kan ACM snabbt skala upp försäljningen då nya kunder enkelt kan adderas, dels inom affärsområdet Media, dels inom digital signage. Expansion utanför Sverige kan också komma att öka försäljningen. T.ex. har ACM nyligen etablerat ett dotterbolag i Norge och vid initialt ökad närvaro i de nordiska länderna, samt vidare expansion i Europa, kan försäljningen öka. Med tanke på att ACM kan sköta partners skärmar på distans i realtid kan aktörers skärmar utanför Sverige styras av ACM, vars mjukvara fungerar med i stort sett alla kunders plattformar. Då ACM i ett Bull-scenario antas växa i högre takt och nå högre marginaler i verksamheten, kan det motivera att aktien ska handlas till en högre värdering. Givet följande värderingsmultiplar, och gjorda prognoser, erhålls följande värdering: (Se grafer och tabeller i analysen för förtydligande). Likt tidigare angivet Base-scenario har en diskonteringsränta om 10 % tillämpats. ACM förväntas göra flera förvärv vilket således kan bidra till att öka omsättningen för koncernen. I dagsläget bedöms antalet förvärvsobjekt vara flera då marknaden ännu är relativt fragmenterad. Kommande åren förväntas marknaden konsolideras, där ACM bedöms ha goda förutsättningar att köpa fler bolag.

Bearcase

Givet att den svenska och nordiska marknaden skulle börja visa en högre tillväxt kan det tänkas att det lockar intresset från internationella aktörer som hittills inte finns på ACM:s nuvarande marknader. Nya aktörer, med större finansiell flexibilitet, skulle potentiellt kunna komma att pressa ned priserna vilket i längden kan innebära lägre omsättning och/eller sämre marginaler för ACM. ACM har en hög exponering mot reklammarknaden som i sig är konjunkturberoende. För tillfället kan det argumenteras för att den svenska marknaden under en längre tid befunnit sig i en högkonjunktur. Vid ett generellt sämre marknadsklimat och nedåtgående ekonomi kan det tänkas att aktörer investerar mindre i marknadsföring och reklam, vilket kan påverka ACM negativt. Till följd av en åtstramad ekonomi kanske ACM avvaktar med satsningar utanför Sverige. Givet att marknadsklimatet blir sämre kan det tänkas att ACM kommande åren inte anställer nya säljare i samma takt som antas i ett Base-scenario, vilket således resulterar i en minskad negativ effekt på marginalerna. I ett Bear-scenario kan marginalerna dock fortfarande sjunka, trots ökad omsättning. Då ACM i ett Bear-scenario antas växa i lägre takt, med fallande marginaler, kan det motivera att aktien ska handlas till en potentiellt lägre värdering än tidigare angivna scenarion. Givet följande värderingsmultiplar, och gjorda prognoser, erhålls följande potentiella värdering: (Se grafer och tabeller i analysen för förtydligande)

4
Value Drivers
3
Quality of Earnings
1
Risk Profile
4
Quality of Management

  • Marknaden för utomhusreklam förväntas fortsätta växa

Medieinvesteringar i utomhusreklam på den svenska marknaden uppgick till 1 436 MSEK 2016, en ökning om 15,6 % gentemot 2015. Anledningen till att digital utomhusreklam är attraktivt är dess genomslagskraft mot konsumenter. Statistik visar att rörlig (digital) utomhusreklam uppmärksammas i högre utsträckning än statisk reklam, samt att storformatsreklam beskådas under längre tid.

  • AdCityMedia har skapat sig en stark marknadsposition

Genom en aggressiv förvärvsstrategi har ACM ökat sin geografiska spridning och stärkt produktportföljen. Genom förvärv tillkommer omsättningsbidrag och gjorda förvärv är även intressanta ur ett strategiskt perspektiv. Med ökad geografisk spridning kan Bolaget koordinera marknadsföringskampanjer åt stora kunder som vill ha en bred exponering regionalt. Således kan detta innebära att avtal med större ordervärden uppnås och djupgående kundrelationer etableras.

  • Befintligt säljbart mediautrymme uppgår till över 600 MSEK

ACM har tredubblat sitt egna säljbara mediautrymme sedan 2015 som idag bedöms uppgå till drygt 600 MSEK. 2016 omsatte Bolaget ca 80 MSEK, vilket påvisar att ACM har kapacitet att generera betydligt större omsättning. Dotterbolagen GM-gruppen och All in Media, vilka förvärvades under 2016, har integrerats väl och synergieffekter sågs under Q3-17. ACM är en av få aktörer som idag kan erbjuda både etablerade mediakanaler samt försäljning på dessa.

  • Måste fortsätta förvärva nya kunder

ACM är fortfarande en relativt liten aktör på en fortfarande omogen marknaden. Inom Creative är ACM möjligtvis inte den självklara partnern i dagsläget och måste därmed arbeta hårt för att finna nya kunder och växa sin etablerade kundbas. ACM är lönsamma idag och förväntas fortsätta vara det, vilket sänker den finansiella risken.