Alzinova meddelar att vaccinet ALZ-101 uppvisat ett starkt positivt immunförsvar i apor2018-04-16

Alzinova AB (“Alzinova” eller “Bolaget”) kan idag meddela att vaccinet ALZ-101 ger ett starkt positivt immunsvar i apor.

 

Alzinova har sedan tidigare utvärderat vaccinet ALZ-101 i icke-humana primater där de kunde redovisa en mycket god säkerhetsprofil och att inga biverkningar hade noterats i de vaccinerade aporna. Vidare har Alzinova nu erhållit ett komplett resultat från studien där mängden antikroppar och typen av immunsvar har undersökts av ett analytiskt laboratorium. Resultaten visar att vaccinet ger ett starkt immunsvar även i apor.

I pressmeddelandet berättade Per Wester, VD på Alzinova, följande:

”Det är glädjande att vaccinet fungerar som förväntat och är effektivt i alla de djurslag vi undersökt. Särskilt positiva är resultaten i apor som ju är närmare besläktade med människor än möss och kaniner. Det ger därför goda utsikter att den pågående GLP-toxikologistudien kommer att påvisa starka immunsvar med hög säkerhetsprofil som stödjer att testning på människor kan inledas. Vår förhoppning är naturligtvis att vaccinet kommer att uppvisa både ett starkt immunsvar och en god säkerhetsprofil också i människa. Med de besked vi nu fick kan vi se fram emot resultaten i den pågående GLP-studien med stor tillförsikt”

Nedan följer en sammanfattning av hur Analyst Group ser på Alzinova som investering:

Alzinova är ett svensknoterat bolag som erbjuder investerare exponering mot en av världens största folksjukdomar, Alzheimers. Alzinova utvecklar ett vaccin mot Alzheimers, och om Bolaget når ett läkemedels-godkännande uppskattas vaccinet adressera en marknad om 439 miljoner människor (se sid. 8). Enligt en rapport från Socialstyrelsen uppgår vårdkostnaden för Alzheimers till lika mycket som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och stroke sammanlagt. I genomsnitt kostar behandling av en patient cirka 400 000 SEK per år i Sverige. Det innebär ett minst sagt stort försäljningsvärde av ett potentiellt vaccin. Utlicensiering kan komma att ske efter fas I och givet att vaccinet når marknaden estimeras det riskjusterade nuvärdet på Alzinova till 954 MSEK.

  • Uppskattad adresserbar marknad om 439 miljoner människor 2026

Risken för Alzheimers börjar primärt efter 65 års ålder och ökar exponentiellt därefter. Alzinova har patent i Europa (24 länder), USA, Kanada, Australien, Kina och Japan. I ett Base scenario antas Bolagets vaccin nå marknaden 2026. Den adresserbara befolkningsmängden i länderna Bolaget har patent i estimeras uppgå till cirka 439 miljoner personer 2026.

  • Ledning och styrelse med både kommersiell och teknisk erfarenhet

Bolagets VD, Per Wester, har tidigare erfarenhet som VD på Mundipharma som bedriver ett internationellt globalt nätverk för läkemedelsmarknaden. Vidare har styrelseordförande, Björn Larsson, över 25 års erfarenhet från marknadsföring, försäljning och affärsutveckling i läkemedelsbranschen genom befattningar på bl.a. AstraZeneca, Novo Nordisk och Medtronic. 2017 tilldelades styrelseledamot Jan Holmgren priset Sabin Gold Medal som inom vaccinforskningen kallas för deras egna Nobelpris.

  • Värderas till ett riskjusterat nuvärde om 954 MSEK

Alzinova antas i fas II utlicensiera läkemedelskandidaten ALZ-101 och erhålla milestones samt royaltyintäkter om vaccinet når marknaden. Alzinovas kassaflöden från en sådan intäktsmodell värderas till ett riskjusterat nuvärde om 954 MSEK i ett Base scenario.

  • Påtaglig risk att misslyckas med kliniska faser och inte nå marknaden

Mellan 2002 och 2012 lyckades endast 1 av 244 läkemedelskandidater inom Alzheimersforskningen få läkemedelsgodkännande.2 Bolaget har i dagsläget en kassa om 17,9 MSEK. Alzinova väntas påbörja klinisk fas I under 2018. De kliniska kostnaderna för denna fasen estimeras till ungefär 40 MSEK. Därmed kommer Bolaget behöva stärka kassan via ny kapitalanförskaffning.

Om Alzinova

Alzinova är ett svenskt läkemedelsbolag som bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling mot Alzheimers sjukdom. Bolaget grundades 2011 av MIVAC Development tillsammans med Torleif Härd, Anders Sandberg och GU Ventures. Alzinova har utvecklat teknologin AβCC, vilken möjliggör framställning av ett vaccin mot Alzheimers. Vidare kan teknologin användas för att framställa ett diagnosverktyg mot Alzheimers.

Läs vår aktieanalys