Analytikerkommentar på PM – NextCells bifirma Cellaviva expanderar till Danmark2018-10-02

NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) meddelade under måndagen 1 oktober att Bolagets bifirma Cellaviva har beslutat att expandera sin verksamhet till den danska marknaden.

NextCells bifirma Cellaviva, som hittills varit verksamma i Sverige, expanderar nu till danska marknaden. Bolaget kommenterar att familjesparande av stamceller i Danmark varit förekommande i 15 år och att detta väntas fördubbla Cellavivas omsättning på årsbasis.

Analyst Group anser det positivt att NextCell väljer att expandera Cellavivas verksamhet till nya geografiska marknader. Även om en fördubbling av Cellavivas omsättning har en mindre betydande effekt på dessa låga nivåer så innebär expansionen till Danmark en ökning av den potentiella marknaden med över 50 %, vilket kan ha stor inverkan på Cellavivas långsiktiga omsättning och intjäning. Att stamcellssparande redan förekommer i Danmark gör också att Bolaget, givet lyckad marknadsföring, snabbare kan generera en signifikant omsättning.


Analyst Groups syn på NextCell som investering

  • Behovet av ProTrans är stort

Diabetes typ 1 är en sjukdom som både är kostsam och besvärlig, samtidigt som det inte finns något botande läkemedel. Ett läkemedel som kan påverkas sjukdomsförloppet bedöms således ha stor marknadspotential. NextCells läkemedelskandidat ProTrans syftar till att via stamceller bevara insulinproduktionen och eliminera behovet av extern insulin.

  • God tillväxtpotential för Cellaviva

Stamcellsbanken Cellaviva verkar på en oexploaterad marknad. Det nya marknadsföringsarbetet bedöms ha god potential och bedöms kunna driva på tillväxten de kommande åren. Tillsammans med Cellavivas marknadsposition bedöms tillväxtmöjligheterna som goda.

  • Nuvärdet per aktie uppgår till 10,2 SEK

ProTrans marknad uppskattas till ca 117 000 patienter årligen, motsvarande en marknadspotential om 40 mdSEK. En rNPV-värdering baserad på en potentiell utlicensiering ger ett värde för ProTrans om 82 MSEK. Cellaviva antas kunna nå 675 depositioner år 2024/25E. Omsättningen estimeras till 16 MSEK och med en targetmultipel om EV/Sales 2,5x, härledd från peers, och diskonteringsränta om 10 % ges ett bolagsvärde om 18 MSEK. Sammantaget ges ett bolagsvärde om 99 MSEK, tillsammans med kassan motsvarar det ett värde per aktie om 10,2 SEK.

  • Förtroendeingivande ledning

NextCells ledning har mött samtliga delmål och den tidsplan som presenteras i samband med noteringen under 2017. Vidare innehar fem av sex i ledningen aktier i Bolaget, insynägandet uppgår till 14,6 %.

  • Forskning är förknippat med hög risk

Bolagets värde är direkt kopplat till de forskningsframsteg som uppnås, vilket bidrar till hög risk. Den antagna sannolikheten att ProTrans når marknaden uppgår till ca 12 %.

Läs aktieanalys

Om NextCell Pharma

NextCell Pharma AB är ett svenskt utvecklingsbolag med fokus på stamceller. Bolaget bedriver bl.a. kliniska fas I/II-studier inom diabetes typ 1 med läkemedels-kandidaten ProTrans. Syftet är att häva nedbrytandet av patientens insulinproduktion och minska eller eliminera behovet av externt insulin. ProTrans baseras på mesenkymala stamceller (MSC), vilka valts ut med Bolagets patentsökta metoder, och är ämnad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska tillstånd, samt för att bilda olika typer av vävnader. Det bedrivs även prekliniska studier med ProTrans för att förhindra avstötning av njurtransplantat. ProTrans utvecklas från navelsträng (Whar-ton’s jelly), som är en restprodukt och är fri från miljöpåverkan till skillnad från andra stamcellskällor. Utöver detta driver NextCell biobanken Cellaviva för familjesparande av stamceller från födseln. Cellaviva har ett samarbete med Nordic Tech House och entreprenören Isabella Löwengrip. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget) sedan juli 2017.